คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2563

(สืบค้นผ่านระบบ BRMS ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563)

ประเภทบผลงานวิชาการ ชื่อผลงานวิชาการ(ภาษาไทย) ชื่อผลงานวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) ผู้เขียนชื่อแรก/เจ้าของผลงานวิชาการ สาขา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ กรอบการประเมินผลระบบการวัดแบบข้อมูลนับของเทคนิคแมชชีนวิชั่นสำหรับ การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนหน้าหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ A FRAMEWORK OF ATTRIBUTE DATA MEASUREMENT SYSTEM EVALUATION OF MACHINE VISION TECHNIQUES FOR CONTAMINATION DETECTION ON AIR BEARING SURFACE ปัญญา สำราญหันต์ เทคโนโลยีโลจิสติกส์
ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบอัตโนมัติ THE TEMPERATURE CONTROL FOR SOLAR DRYING ROOMS BY AUTOMATIC SYSTEM ปัญญา สำราญหันต์ เทคโนโลยีโลจิสติกส์
ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรชนิดหล่อด้วยเรซิ่น The Power Generation Test of Resin Cast Permanent Magnet Generator พีรวัจน์ มีสุข วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การวิเคราะห์การกระจายตัวของสนามไฟฟ้าที่มีผลมาจาก การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ Analysis of Electric Fields Distribution Effect from Transformer Testing By Using Finite Element Method พีรวัจน์ มีสุข วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลของธาตุเจือเงิน ทองแดงและดีบุก ในโลหะประสานทองคำ 965 สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่มีต่อความแข็งแรงของแนวเชื่อมประสาน Influence of silver copper and tin alloying element within gold brazing alloys 965 for jewelry industry onto strength of brazing-line นพณัช พวงมาลี วิศวกรรมพลังงาน
ดาวน์โหลดไฟล์