คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานปี พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

1.ปัญญา สำราญหันต์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์