คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอส่งวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ โดยจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอส่งวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ โดยจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ดูายละเอียดได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/faa/user/register