คน กทม คิดว่าข่าวปลอมจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและนำไปสู่ความขัดแย้ง ร้อยละ 65.5 % 75.7 % เจอข่าวปลอม (Fake News) เจอมากที่สุด ในเฟซบุ๊ค 50.1 % กับเรื่องการเมือง 32.7 %

บ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คน กทม คิดว่าข่าวปลอมจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและนำไปสู่ความขัดแย้ง ร้อยละ 65.5 %  

75.7 % เจอข่าวปลอม (Fake News) เจอมากที่สุด ในเฟซบุ๊ค 50.1 % กับเรื่องการเมือง 32.7 %