คน กทม มีความพึงพอใจผลงานของผู้ว่า กทม ปานกลาง ในปี 2562 อยากให้แก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

คน กทม มีความพึงพอใจผลงานของผู้ว่า กทม ปานกลาง

ในปี 2562 อยากให้แก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน