คู่มือนักวิจัย

คู่มือนักวิจัย

คู่มือสำหรับนักศึกษา

การขอเบิกค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์

กรณี ผู้ขอเบิก มีสถานะเป็น “นักศึกษา” (ซึ่ง ระบบกำหนดค่าเริ่มต้นของสถานะนักวิจัย เป็น “อาจารย์/นักวิจัย”) โดยเกณฑ์ค่าตอบแทนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์
ผู้ขอเบิกสามารถตรวจสอบ และ เปลี่ยนสถานะนักวิจัย –> ให้เป็นนักศึกษา ทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 เปลี่ยนสถานะในขั้นตอน เพิ่มบทความ / เพิ่มผลงานสร้างสรรค์ (ในการป้อนข้อมูลครั้งแรก)

วิธีที่ 2 เปลี่ยนสถานะในขั้นตอน แก้ไขข้อมูลบทความ / แก้ไขข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ (กรณี บันทึกข้อมูลที่ป้อนไปแล้วแต่ผู้ขอเบิก ลืมเปลี่ยนสถานะ)

วิธีเปลี่ยนสถานะนักวิจัยให้เป็นนักศึกษา :

วิธีที่ 1 เปลี่ยนสถานะในขั้นตอน เพิ่มบทความ / เพิ่มผลงานสร้างสรรค์ (ในการป้อนข้อมูลครั้งแรก)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนูหลัก “บทความ”/ “ผลงานสร้างสรรค์” คลิกเลือกเมนู “เพิ่มบทความ”/”เพิ่มผลงาน” (ในการป้อนข้อมูลครั้งแรก) ของเมนูการ ป้อนข้อมูลบทความ เมื่อป้อนข้อมูลบทความสำเร็จแล้ว  ให้กด “บันทึก”

ขั้นตอนที่ 2

คลิกเลือกปุ่ม “ข้อมูลผู้นิพนธ์” / “ข้อมูลผู้สร้างสรรค์” เลือกแก้ไข ทั้งตารางผู้นิพนธ์ ให้เปลี่ยนสถานะนักวิจัย เป็น “นักศึกษา” จากนั้นบันทึก

สถานะโดยคลิกปุ่ม “บันทึกผู้นิพนธ์”

วิธีที่ 2 เปลี่ยนสถานะในขั้นตอน แก้ไขข้อมูลบทความ / แก้ไขข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ (กรณี บันทึกข้อมูลที่ป้อนไปแล้วแต่ผู้ขอเบิก ลืมเปลี่ยนสถานะ)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนูหลัก  “บทความ”/ “ผลงานสร้างสรรค์” ระบบแสดงรายการผลงาน คลิกเลือก “แก้ไขรายละเอียด   ข้อมูลผลงาน” บริเวณท้าย ของผลงานที่ท่านต้องการเปลี่ยนสถานะนักวิจัย

ขั้นตอนที่ 2

คลิกเลือกปุ่ม “ข้อมูลผู้นิพนธ์” / “ข้อมูลผู้สร้างสรรค์” เลือกแก้ไข ทั้งตารางผู้นิพนธ์ ให้เปลี่ยนสถานะนักวิจัย เป็น “นักศึกษา” จากนั้นบันทึก

สถานะโดยคลิกปุ่ม “บันทึกผู้นิพนธ์”

 

**ทั้งนี้ ผู้ขอเบิก โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลงาน ไฟล์เอกสารแนบ สถานะนักวิจัย และลำดับในรายนามผู้นิพนธ์ / ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ก่อนดำเนินการเบิกค่าตอบแทน ต่อไป