งบประมาณ 2562

โครงการ จำแนก ตามตัวชี้วัด
ประจำปีงบประมาณ 2562 (01 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

[visualizer id="13294"]

แบ่งตามคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
คณะ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี รวม
งานวิจัยเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 1 2 5 1 3 4 16
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2 2
งานวิจัยสถาบัน
รวม 1 2 7 1 3 4 18
3 ชุดโครงการ 8 โครงการย่อย 7 โครงการเดี่ยว รวม 18 รายการ
จำแนกตัวชี้วัด ของคณะกรรมการติดตามตรวจสแบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

[visualizer id="13306"]

แบ่งตามคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
คณะ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี รวม
การเรียนการสอน/วิจัยในชั้นเรียน 0
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ 1 1 2
วิทยาศาสร์/นวัตกรรม 7 1 8
สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม 2 2 4 8
อุตสาหกรรมและบริการ 0
รวม 1 2 7 1 3 4 18
3 ชุดโครงการ 8 โครงการย่อย 7 โครงการเดี่ยว รวม 18 รายการ
จำแนกตัวชี้วัด ของคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย

 [visualizer id="13301"]

แบ่งตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
คณะ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี รวม
 การบริการวิชาการแก่สังคม 1 1 2
 ดำเนินงานด้านการวิจัย(เพื่อถ่ายทอดเทคดโนโลยี) 3 1 4
ดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม 1 1 2 0 2 4 10
ดำเนินงานด้านการวิจัย(เพื่อองค์ความรู้) 2 2
รวม 1 2 7 1 3 4 18
3 ชุดโครงการ 8 โครงการย่อย 7 โครงการเดี่ยว รวม 18 รายการ
จำแนกตัวชี้วัด ของระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย

 [visualizer id="13311"]

แบ่งตามประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี รวม
 วิทยาศาสตร์ครุ
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 6 1 7
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 1
รวม 7 1 8
3 ชุดโครงการ 8 โครงการย่อย 7 โครงการเดี่ยว นับเฉพาะโครงการคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ วิศวกรรมศาสตร์ฯ รวม 8 รายการ
จำแนกตัวชี้วัด เกณฑ์ประกันคุณภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี
สืบค้นสารสนเทศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 10.58 น. ด้วยระบบ BRMS (http://brms.bsru.ac.th) 
จำแนก ตามวันที่ลงนามในประกาศอนุมัติทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
01 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
แหล่งทุน : สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก