งานทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนากับการคุ้มครองผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ที่มีความมุ่งมั่น ส่งเสริม และพัฒนา ขีดความสามารถด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู่การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ โดยการบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากร และเครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคและประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

เมนูลัด

การยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
การยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
การยื่นตำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
สิบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

สถิติการขอยื่นจด-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

15

อนุสิทธิบัตร

10

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

27

ลิขสิทธ์

47

ดาวน์โหลดเอกสารทรัพย์สินทางปัญญา

  • คู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  ⇒ดาวน์โหลด
  • คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ⇒ดาวน์โหลด
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559  ⇒ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์⇒ดาวน์โหลด 
  • คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01)  ⇒ดาวน์โหลด
  • คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ⇒ดาวน์โหลด
  • คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/003-ฉ) ⇒ดาวน์โหลด