โครงการท้าทายไทย ปี 1

โครงการท้าทายไทย (ปี 1)

วีดิทัศน์ผลงานวิจัยเด่น ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2560 ได้รับการสนับสนุนจาก สกว.

กิจกรรม ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2560 ได้รับการสนับสนุนจาก สกว.