โครงการท้าทายไทย ปี 2

โครงการท้าทายไทย (ปี 2)

ประมวลโครงการท้าทายไทย (ปี 2) เรื่อง“การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ปี 2561 ได้รับการสนับสนุนจาก สกสว.

วิดีทัศน์ โครงการท้าทายไทย (ปี 2) เรื่อง“การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ปี 2561 ได้รับการสนับสนุนจาก สกสว.