Channel เครือข่ายวิจัย

คลิปวิดีโอแนะนำ จากเครือข่ายวิจัย


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ARDA Thailand
--------------------------------------
ขอทุนวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
STOU Research
--------------------------------------
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตอนที่ 1/8

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
STOU Research
--------------------------------------
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Thailand Science Research and Innovation
--------------------------------------
MMS 3 การอบรมครั้งที่ 1 เสวนาเรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook บพท.
--------------------------------------
เทปบันทึกการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook บพท

--------------------------------------
การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับทุนวิจัย/ทุนการศึกษา/การประกวด