งานประกันคุณภาพ

QA งานประกันคุณภาพการศึกษา

 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ทุนภายใน) ปีการศึกษา 2557

ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 1. ตุลาคม 2556
 2. กุมภาพันธ์ 2557
 3. มิถุนายน 2557
 4. กรกฎาคม 2557

รายงานสรุปตามคณะ

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. คณะครุศาสตร์
 3. คณะวิทยาการจัดการ
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5. สำนักโรงเรียนสาธิต

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ทุนภายใน) ปีการศึกษา 2558

ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 1. ตุลาคม 2558
 2. เมษายน 2558 รุ่น 1
 3. เมษายน 2558 รุ่น 2
 4. พฤษภาคม (เพิ่มเติม) 2558
 5. พฤษภาคม (เพิ่มเติม) 2558 ครั้งที่ 1
 6. พฤษภาคม (เพิ่มเติม) 2558 ครั้งที่ 2
 7. พฤษภาคม R2R 2558
 8. มิถุนายน 2558
 9. มิถุนายน (เพิ่มเติม)

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ปีปฏิทิน 2557

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับหรือระดับนานาชาติ

รายงานสรุปค่าน้ำหนักของผลงานตามคณะ

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. คณะครุศาสตร์
 3. คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

 1. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ทุนภายนอก) ปีปฏิทิน 2557-2560

ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 1. สกอ. ปีงบประมาณ 2557
 2. สกอ. ปีงบประมาณ 2558
 3. ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
 4. สกอ. ปีงบประมาณ 2559
 5. สกสว. ปีงบประมาณ 2560

รายงานสรุปตามคณะ ปีงบประมาณ 2557

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. คณะครุศาสตร์

รายงานสรุปตามคณะ ปีงบประมาณ 2558

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. คณะครุศาสตร์

ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 1. วช. ปีงบประมาณ 2557
 2. วช. ปีงบประมาณ 2558 (จำนวน 3 ทุน)
 3. วช. ปีงบประมาณ 2558 (จำนวน 6 ทุน)
 4. วช. ปีงบประมาณ 2559
 5. วช. ปีงบประมาณ 2560
 6. วช. ปีงบประมาณ 2561
 7. วช. ปีงบประมาณ 2562

ผลการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ (2557)

รายงานสรุปตามคณะ ปีงบประมาณ 2557

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. คณะวิทยาการจัดการ
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานสรุปตามคณะ ปีงบประมาณ 2558

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. คณะครุศาสตร์
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์