วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 : จัดการประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในปีงบประมาณ 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในปีงบประมาณ 2566

 

โดยมี ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้อง 673 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา