จัดอบรมหลักสูตร “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 1/2564

เนื่องด้วยมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องแนวทางในการปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตร “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 1/2564 เป็นวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ในเวลาและสถานที่เดิม

หากมีการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โปรดตรวจสอบอีเมล์และหน้าเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

Update : 3/1/64

       ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ้นท่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมถรรนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

       ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.bsru.ac.th และลงทะเบียนเข้าอบรมผ่าน QR code ภายในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563