งบประมาณ 2562

สัดส่วนนักวิจัย ม.บส. : นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2562 (01 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 [visualizer id="11004"]

คณะ โครงการ เดี่ยว ชุด ย่อย หัวหน้าโครงการ นักวิจัยร่วม นักวิจัย (ไม่ซ้ำ)
ครุศาสตร์ 1 1 0 0 1 3 4
มนุษยศาสตร์ฯ 2 2 0 0 2 3 5
วิทยาศาสตร์ฯ 6 3 1 2 6 13 10
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 2 1 0 1 2 1 2
วิทยาการจัดการ 3 0 1 2 3 4 4
วิทยาลัยการดนตรี 4 0 1 3 4 7 6
นักวิจัยภายนอก 0 0 0 0 0 7 7
รวม 18 7 3 8 18 38 38

 

จำนวนนักวิจัย ของแต่ละสังกัด ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการอนุมัติ  15 โครงการ (Project)
 จำนวนนักวิจัย  38 คน แบ่งเป็น นักวิจัยจากภายนอก ม. 7 คน และ นักวิจัย ม.บส. 31 คน
สัดส่วนนักวิจัย ม.บส. : นักวิจัย ภายนอก ม. ที่ได้รับกาารอนุมัติ แบ่งจำนวนเงินงบประมาณตามสัดส่วน%ของการร่วมวิจัยจากนักวิจัย  ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
  [visualizer id="12935"]
คณะ โครงการ เดี่ยว ชุด ย่อย หัวหน้าโครงการ นักวิจัยร่วม นักวิจัย (ไม่ซ้ำ) จำนวนงบประมาณ
ครุศาสตร์ 1 1 0 0 1 3 4 300,000
มนุษยศาสตร์ฯ 2 2 0 0 2 3 5 1,801,100
วิทยาศาสตร์ฯ 6 3 1 2 6 13 10   2,774,700
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 2 1 0 1 2 1 2 200,000
วิทยาการจัดการ 3 0 1 2 3 4 4 600,000
วิทยาลัยการดนตรี 4 0 1 3 4 7 6 1,050,000
นักวิจัยภายนอก 0 0 0 0 0 7 7 0
รวม 18 7 3 8 18 38 38 6,725,800

 

จำนวนเงินตามสัดส่วน%ร่วมวิจัย ของแต่ละสังกัด ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการอนุมัติ  15 โครงการ (Project)
จำนวนนักวิจัย  38 คน จำนวนเงินทุนวิจัย 6,725,800 บาท
สืบค้นสารสนเทศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 10.58 น. ด้วยระบบ BRMS (http://brms.bsru.ac.th) 
จำแนก ตามวันที่ลงนามในประกาศอนุมัติทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
01 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
แหล่งทุน : สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก