ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา

Knowledge Base

ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
และทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน

ชื่อฐานข้อมูล
Journal Impact Factor
TCI TCI Journal Search

หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

เอกสารแนบท้ายประกาศ วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน ฐานข้อมูลทเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดบนานาชาติดังต่อไปนี้

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

2. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ 2 (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)

 

 

หมายเหตุ: กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มต้น

แหล่งที่สุ่มเสี่ยงไม่ควรส่งผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่

           Jeffrey Beall บรรณารักษ์ของ University of Colorado Denver ได้ทำการวิเคราะห์และรวบรวม รายชื่อสำนักพิมพ์และวารสารที่มีลักษณะที่ไม่น่าไว้ใจทุกปีหรือที่เราเรียกกันว่า Beall’s List โดยจะมีรายชื่อของสำนักพิมพ์ และวารสาร (ของต่างประเทศ) ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นสำนักพิมพ์ หรือวารสารที่หลอกลวงให้นักวิจัยส่งผลงานไปตีพิมพ์แล้วเรียกเก็บเงินเพื่อให้ผ่านขั้นตอนของ การตอบรับการตีพิมพ์ ซึ่งรายชื่อของสำนักพิมพ์และวารสารที่ปรากฏอยู่ใน Beall’s List ถ้าท่าน คณาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่อาจก่อให้เกิดผลกระทบและความน่าเชื่อถือต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและอาจส่งผลต่อตัวคณาจารย์เอง เนื่องจากผลงานวิจัยที่นำไปตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List จะไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ทำให้นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง การขอตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณาทุนวิจัย การพิจารณารางวัล และการสมัครเข้ารับตำแหน่งในบางกรณี

            รายชื่อสำนักพิมพ์และวารสารที่อยู่ใน list มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่ง Beall มี เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกอย่างรอบคอบ สามารถตรวจสอบรายชื่อของปีปัจจุบันได้ ดังนี้

  1. รายชื่อสำนักพิมพ์ที่ไม่ควรส่งผลงานวิจัยไปร่วม ไม่ว่าจะเป็น การประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารวิชาการ (Journal)
   ดูที่: https://beallslist.weebly.com/

  2. รายชื่อวารสารที่ไม่ควรส่งไปตีพิมพ์
   ดูที่: https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

  3. รายชื่อวารสารที่ทำการลอกเลียนแบบ เว็บไซต์ ISSN จากวารสารที่มีชื่อเสียง หรือที่เรา เรียกว่า Hijacked Journals
   ดูที่: https://beallslist.weebly.com/hijacked-journals.html