ดาวน์โหลด จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

บริการดาวน์โหลด

กรุณากรอกชื่อเอกสารที่ต้องการค้นหา

หมวด:จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หมวด:จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง

– คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสมทบภายนอกเพิ่มเติม
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ปี 63
– ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปี 65
– ประกาศกำหนดแนวทางการยื่นฯ พ.ย.63

2. คำชี้แจงการ

2. คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

– ขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
– วิธีการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา

3. แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

– บันทึกข้อความขอยื่นรับการพิจารณาจริยธรรมฯ (ครั้งแรก)
– แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย (Protocol Form)
– AF 10-01 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form for Ethical Review)
– AF 10-02 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI)
– AF 10-03 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of interest and funding form)
– AF 10-04 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย (Information sheet for research participant)
– AF 10-06 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form)
– AF 10-14 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น Check Lists Form

4. ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก และผู้แทนโดยชอบธรรม

– AF 10-05 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี
– AF 10-07 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 – ต่ำกว่า 12 ปี (Informed Assent Form)
– AF 10-08 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครอง (Informed Consent Form)

5. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)

– บันทึกข้อความขอยื่นเอกสารส่วนแก้ไข (ก่อนการรับรอง)
-AF 10-15 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามคำแนะนำของคณะกรรมการก่อนให้การรับรอง (Minor Revision)

6. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

– AF 12-01 แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Submission form for Re-Submit)
– AF 12-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง สำหรับการยื่นแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit Table)

7. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

– บันทึกข้อความขอยื่นแก้ไขโครงการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)
– AF 13-01 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย (Amendment Form)
– AF 13-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโครงการวิจัย (Amendment Table)

8. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

– AF 14-01 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form)

9. แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ

– บันทึกข้อความรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์
– AF 15-01 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)

1. ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง

– คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสมทบภายนอกเพิ่มเติม
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ปี 63
– ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปี 65
– ประกาศกำหนดแนวทางการยื่นฯ พ.ย.63

2. คำชี้แจงการ

2. คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

– ขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
– วิธีการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา

3. แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

– บันทึกข้อความขอยื่นรับการพิจารณาจริยธรรมฯ (ครั้งแรก)
– แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย (Protocol Form)
– AF 10-01 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form for Ethical Review)
– AF 10-02 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI)
– AF 10-03 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of interest and funding form)
– AF 10-04 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย (Information sheet for research participant)
– AF 10-06 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form)
– AF 10-14 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น Check Lists Form

4. ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก และผู้แทนโดยชอบธรรม

– AF 10-05 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี
– AF 10-07 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 – ต่ำกว่า 12 ปี (Informed Assent Form)
– AF 10-08 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครอง (Informed Consent Form)

5. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)

– บันทึกข้อความขอยื่นเอกสารส่วนแก้ไข (ก่อนการรับรอง)
-AF 10-15 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามคำแนะนำของคณะกรรมการก่อนให้การรับรอง (Minor Revision)

6. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

– AF 12-01 แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Submission form for Re-Submit)
– AF 12-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง สำหรับการยื่นแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit Table)

7. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

– บันทึกข้อความขอยื่นแก้ไขโครงการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)
– AF 13-01 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย (Amendment Form)
– AF 13-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโครงการวิจัย (Amendment Table)

8. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

– AF 14-01 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form)

9. แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ

– บันทึกข้อความรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์
– AF 15-01 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)