ดาวน์โหลด ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการดาวน์โหลด

กรุณากรอกชื่อเอกสารที่ต้องการค้นหา

หมวด:ทรัพย์สินทางปัญญา
หมวด:ทรัพย์สินทางปัญญาคู่มือ : การขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

 • คู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  ⇒ดาวน์โหลด
 • คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ⇒ดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2565

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559  ⇒ดาวน์โหลดขั้นตอนการขอทรัพย์สินทางปัญญา

 • ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์⇒ดาวน์โหลด 
 • คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01)  ⇒ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอทรัพย์สินทางปัญญา

 • คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ⇒ดาวน์โหลด
 • คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/003-ฉ) ⇒ดาวน์โหลดคู่มือ : การขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

 • คู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  ⇒ดาวน์โหลด
 • คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ⇒ดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2565

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559  ⇒ดาวน์โหลดขั้นตอนการขอทรัพย์สินทางปัญญา

 • ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์⇒ดาวน์โหลด 
 • คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01)  ⇒ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอทรัพย์สินทางปัญญา

 • คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ⇒ดาวน์โหลด
 • คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/003-ฉ) ⇒ดาวน์โหลด