ดาวน์โหลด : แหล่งทุนภายนอก

ดาวน์โหลด : แหล่งทุนภายนอก

โครงการท้าทายไทย ปี 1 (2560)

โครงการท้าทายไทย ปี 2 (2561)

คู่มือ
แบบฟอร์ม
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย
ประกาศ
คำสั่ง/ระเบียบ
ประกาศ อนุมัติทุนท้าทายไทย ปี 2 (2561)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระบบฐานข้อมูลท้าทายไทย ปีที่ 2

ทุนวิจัย สกสว. ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

คู่มือ
แบบฟอร์ม

1-แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ 

2-แบบฟอร์ม ว. 5  

3-แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน 

4-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (ฉบับปรับปรุง 30 ตุลาคม 2563)  

5.แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

6.แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

7.สัญญาทุนวิจัย 63 

ขั้นตอนการขอทุนวิจัย
ประกาศอนุมัติทุนวิจัย สกสว.63
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ่านหน่วยงาน PMU) ปี 2564

คู่มือ
แบบฟอร์ม
กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย
ประกาศ อนุมัติทุน

รอประกาศผล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง