ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ที่เกี่ยวกับทุนนอก

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบที่เกี่ยวกับทุนนอก

งบประมาณด้าน ววน.ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ
https://bit.ly/3mEeaY9

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเสนอคำของบประมาณปี 2566

กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย
ประกาศ อนุมัติทุน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
    https://bit.ly/3uT7FUN

งบประมาณด้าน ววน. ประจำปี 2565

คู่มือ
แบบฟอร์ม
กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย
ประกาศ อนุมัติทุน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทุนวิจัย ปี 2564

คู่มือ
แบบฟอร์ม
กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย
ประกาศ อนุมัติทุน

รอประกาศผล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทุนวิจัย ปี 2563

คู่มือ
แบบฟอร์ม

 

1-แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ 

2-แบบฟอร์ม ว. 5  

3-แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน 

4-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (ฉบับปรับปรุง 30 ตุลาคม 2563)  

5.แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

6.แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

7.สัญญาทุนวิจัย 63 

ขั้นตอนการขอทุนวิจัย
ประกาศอนุมัติทุนวิจัย สกสว.63
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โครงการทุนท้าทายไทย ปี 2 (2561)

คู่มือ
แบบฟอร์ม
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย
ประกาศ
คำสั่ง/ระเบียบ
ประกาศ อนุมัติทุนท้าทายไทย ปี 2 (2561)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระบบฐานข้อมูลท้าทายไทย ปีที่ 2

โครงการทุนท้าทายไทย ปี 1 (2560)