ดาวน์โหลด : ทุนภายใน

ดาวน์โหลด : แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย

1.ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2566

1. ประกาศอนุมัติทุน 2566 รอบ 1

1.ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2565

1. ประกาศอนุมัติทุน 2565 รอบ 1
2. ประกาศอนุมัติทุน 2565 รอบ 2

2.ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2564

1. ประกาศอนุมัติทุน 2564 รอบ 1
2.ประกาศอนุมัติทุน 2564 รอบ 2 (ฉ1)
3. ประกาศอนุมัติทุน 2564 รอบ 2 (ฉ2)

3 ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2563

1. ประกาศอนุมัติทุน 2563 (มุ่งเป้า)
2. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ1)
3. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ2)
4. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ3)
5. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ4)
6. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ1)
7. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ2)
8. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ3)
9. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ4)

4 ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2562

1. ประกาศอนุมัติทุน 2562 ตุลาคม (ครั้งที่1)
2. ประกาศอนุมัติทุน 2562 พฤศจิกายน (ครั้งที่1)
3. ประกาศอนุมัติทุน 2562 มกราคม (ครั้งที่1)
4. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 1 (เพิ่มเติม)
5. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 1
6. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (ครั้งที่1)
7. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่2
8. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่3
9. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่4

5 แผนผัง ทุนภายใน

1. ขั้นตอนการขอทุนภายในสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2. ขั้นตอนการเบิกงบประมาณวิจัย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา แผงผังขั้นตอนการเบิกงบประมาณวิจัย
3. ขั้นตอนการส่งตรวจก่อนเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์

6 เอกสารการขอทุนภายใน

1.บันทึกข้อความ-ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัย
   2. 1) แบบเสนอโครงการวิจัย-(ชุดโครงการ)-ปีงบประมาณ-2563-(สำหรับอาจารย์-ชุดโครงการ)
   2.2) แบบเสนอโครงการวิจัย-(โครงการเดี่ยว)-ปีงบประมาณ-2563-(สำหรับอาจารย์-โครงการเดี่ยว)
   2.3) แบบเสนอโครงการวิจัย-(สำหรับบุคคลากรสายสนุบสนุน)-ปีงบประมาณ-2563-(สำหรับนบุคคลากร สายสนับสนุน)
   2.4) แบบเสนอโครงการวิจัย-(สำหรับนักศึกษา)-ปีงบประมาณ-2563-(สำหรับนักศึกษา)
3.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2562
4.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
5.คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย(ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
6.(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
7.แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
8.ร่างแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 ทบทวนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
9.ยุทธศาสตร์ ออวน. เพื่อการพัฒนา

7 เอกสารการรับสัญญาทุน

1.บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งเอกสารสัญญาทุน
2.แบบรายงานผลการปรับแก้ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3.หนังสือรับรองสัดส่วนการทำวิจัย

8 เอกสารเบิกค่าธรรมเนียมจริยธรรม

1. บันทึกเบิกค่าธรรมเนียมการยื่นขอจริยธรรม
2.ที่ปิดใบเสร็จ(ค่าวัสดุ)
3.ประกาศค่าธรรมเนียมจริยธรรม

9 เอกสารการขอขยายเวลาการทำงานวิจัย

1.แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (เป็นไปตามประกาศ)  (PDF)
1. แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (เป็นไปตามประกาศ) (Word)
2.แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (ไม่เป็นไปตามประกาศ) (PDF)
2.แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (ไม่เป็นไปตามประกาศ) (Word)

10 เอกสารรายงานความก้าวหน้า

10.1 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานความก้าวหน้า
10.2 แบบรายงานความก้าวหน้า

11 เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 1

11.1 เบิกเงินงวดที่1-ใบสำคัญรับเงิน
11.2 เบิกเงินงวดที่1-เอกสาร-ว-2
11.3 เบิกเงินงวดที่1-เอกสาร ว-41
11.4 เบิกเงินงวดที่1-ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 1

12 เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 2

12.1 เบิกเงินงวดที่-2-ใบสำคัญรับเงิน
12.2 เบิกเงินงวดที่ 2-เอกสาร ว.2
12.3 เบิกเงินงวดที่-2-เอกสาร-ว4/2
12.4 เบิกเงินงวดที่-2-ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 2

13 เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 3

13.1 เบิกเงินงวดที่ 3-ใบสำคัญรับเงิน
13.2 เบิกเงินงวดที่ 3-เอกสาร ว.2
13.3 เอกสาร ว.4-3 (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์ เบอร์ 1600)
13.4 เบิกเงินงวดที่ 3-ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 3

14 เอกสารการส่งตรวจร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

14.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งตรวจก่อนเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์
14.2 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานวิจัย (อาจารย์และบุคลากร) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 พฤศจิกายน 2563)
14.3 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานวิจัย (นิสิต) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มกราคม 2556)
14.4 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานสร้างสรรค์

15 เอกสารส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

15.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
15.2 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
15.3 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)
15.4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ ฯ จากแหล่งทุนวิจัยภายใน พ.ศ. 2562
15.5 เอกสารการนำไปใช้ประโยชน์
15.6 เอกสารการทำรายงานการเงินฯ สรุปค่าใช้จ่าย

16 คู่มืองานวิจัย

16.1 คู่มือการเข้าระบบทุนภายใน
16.2 คู่มือการจัดทำเล่มงานวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร
16.3 คู่มือการจัดทำเล่มงานวิจัยสำหรับนิสิต
16.4 คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย
16.5 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
16.6 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)

17 เอกสารยกเลิกทุน

17.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอคืนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (กรณี ก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2566)

17.2 ขอส่งหลักฐานทางการเงินและแบบเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วพร้อมปิดทุนวิจัย (กรณีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566)