ดาวน์โหลด ทุนวิจัยภายนอก

บริการดาวน์โหลด

กรุณากรอกชื่อเอกสารที่ต้องการค้นหา

หมวด:ทุนวิจัยภายนอก
หมวด:ทุนวิจัยภายนอก

ประกาศทุนวิจัยที่ได้รับ

1. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


2. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งบประมาณ 2563

3.ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2562

4. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2561


 

5. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณ 2561 (ปี 2)


6. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2560

7. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 2)

8. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 1)

9. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 3)

10. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 2)

11. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 1)

12. ประกาศทุนวิจัยท้าทายไทย 2560 (ปี2)

ประกาศ/คำสั่ง

 1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม Fundamental (สกสว.) งบประมาณ 2566
 2. ประกาศ แนวทางการลงพื้นที่เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ลงนาม ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยนยน 2563
 3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 18 กันยายน 2563
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2562

แบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์มบันทึก ขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อทำงานวิจัย
 2. แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ
 3. แบบฟอร์มแตกตัวคูณ
 4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
 5. แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ

คู่มือ/เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ Fundamental ปีงบประมาณ 2566
 2. ข้อสังเกตในการตั้งงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ สกสว.

ประกาศทุนวิจัยที่ได้รับ

1. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


2. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งบประมาณ 2563

3.ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2562


4. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2561

5. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณ 2561 (ปี 2)


6. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2560

7. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 2)

8. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 1)

9. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 3)

10. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 2)

11. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 1)

12. ประกาศทุนวิจัยท้าทายไทย 2560 (ปี2)

ประกาศ/คำสั่ง

 1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม Fundamental (สกสว.) งบประมาณ 2566
 2. ประกาศ แนวทางการลงพื้นที่เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ลงนาม ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยนยน 2563
 3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 18 กันยายน 2563
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2562

แบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์มบันทึก ขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อทำงานวิจัย
 2. แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ
 3. แบบฟอร์มแตกตัวคูณ
 4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
 5. แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ
 6. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Fundamental Fund 2568

คู่มือ/เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ Fundamental ปีงบประมาณ 2568
 2. ข้อสังเกตในการตั้งงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ สกสว.