ดาวน์โหลด เผยแพร่ผลงาน

บริการดาวน์โหลด

กรุณากรอกชื่อเอกสารที่ต้องการค้นหา

หมวด:นำเสนอผลงาน
หมวด:นำเสนอผลงานประกาศผลการอนุมัติค่าตอบแทนบทความ

 ปีงบประมาณ 2566

 1. ประจำปีงบประมาณ  2566 ตุลาคม 
 2. ประจำปีงบประมาณ  2566 ธันวาคม 
 3. ประจำปีงบประมาณ 2566 มกราคม

ปีงบประมาณ 2565

1.ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม
2. ประจำปีงบประมาณ 2565 พฤศจิกายน
3. ประจำปีงบประมาณ 2565 ธันวาคม
4. ประจำปีงบประมาณ 2565 มกราคม
5. ประจำปีงบประมาณ  2565 กุมภาพันธ์
6. ประจำปีงบประมาณ 2565 เมษายน
7. ประจำปีงบประมาณ 2565 พฤษภาคม
8. ประจำปีงบประมาณ 2565 มิถุนายน
9. ประจำปีงบประมาณ 2565 กรกฎาคม
10. ประจำปีงบประมาณ 2565 สิงหาคม

ปีงบประมาณ 2564

 1. ประจำปีงบประมาณ  2564 ตุลาคม 
 2. ประจำปีงบประมาณ  2564 ธันวาคม
 3. ประจำปีงบประมาณ 2564 มกราคม
 4. ประจำปีงบประมาณ 2564 กุมภาพันธ์
 5. ประจำปีงบประมาณ 2564 เมษายน
 6. ประจำปีงบประมาณ 2564 มิถุนายน
 7. ประจำปีงบประมาณ 2564 กรกฎาคม
 8. ประจำปีงบประมาณ 2564 สิงหาคม
 9. ประจำปีงบประมาณ 2564 กันยายน

ปีงบประมาณ 2563

 1. ประจำปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 
 2. ประจำปีงบประมาณ 2563 ธันวาคม
 3. ประจำปีงบประมาณ 2563 มกราคม
 4. ประจำปีงบประมาณ 2563 กุมภาพันธ์
 5. ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนาคม
 6. ประจำปีงบประมาณ 2563 พฤษภาคม
 7. ประจำปีงบประมาณ 2563 มิถุนายน
 8. ประจำปีงบประมาณ 2563 กรกฎาคม
 9. ประจำปีงบประมาณ 2563 สิงหาคม

ปีงบประมาณ 2562

1. ประจำปีงบประมาณ 2562 กรกฎาคม

2. ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 2)

3. ประจำปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม

4. ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤศจิกายน

5. ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 1)

6. ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤศจิกายน

ประจำปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 กรกฎาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ 2562 เมษายน

ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 กุมภาพันธ์

7. ประจำปีงบประมาณ 2562 มกราคม

8. ประจำปีงบประมาณ 2562 เมษายน

9. ประจำปีงบประมาณ 2562 กันยายนเอกสาร ค่าตอบแทนบทความ

1. ประกาศค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์

2. แบบฟอร์มออนไลน์ ระบบ BRMS ขอค่าตอบแทนการเผยแพร่ฯ

” พิมพ์ผ่านระบบ BRMS “

3. ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนบทความ

4. ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนผลงานสร้างสรรค์

5. ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)

6. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติค่าตอบแทนการจัดทำบทความเอกสาร ค่าลงทะเบียนเผยแพร่ผลงาน

การขอรับงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562 =>

2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน) เพื่อเผยแพร่ผลงานด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการ

 3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ⇒Proceedings 

การขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงาน วิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตาม ก.พ.อ.

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562=> 2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณ สนับสนุนค่าลงทะเบียนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามประกาศของ ก.พ.อ.

 

3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. ⇒Journalหมายเหตุ เอกสาร อื่นๆ ประกอบการพิจารณา

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ⇒

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562⇒

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์ ประกาศ ณ วันที 29 กันยายน 25643ประกาศผลการอนุมัติค่าตอบแทนบทความ

 ปีงบประมาณ 2566

 1. ประจำปีงบประมาณ  2566 ตุลาคม 
 2. ประจำปีงบประมาณ  2566 ธันวาคม 
 3. ประจำปีงบประมาณ 2566 มกราคม

ปีงบประมาณ 2565

1.ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม
2. ประจำปีงบประมาณ 2565 พฤศจิกายน
3. ประจำปีงบประมาณ 2565 ธันวาคม
4. ประจำปีงบประมาณ 2565 มกราคม
5. ประจำปีงบประมาณ  2565 กุมภาพันธ์
6. ประจำปีงบประมาณ 2565 เมษายน
7. ประจำปีงบประมาณ 2565 พฤษภาคม
8. ประจำปีงบประมาณ 2565 มิถุนายน
9. ประจำปีงบประมาณ 2565 กรกฎาคม
10. ประจำปีงบประมาณ 2565 สิงหาคม

ปีงบประมาณ 2564

 1. ประจำปีงบประมาณ  2564 ตุลาคม 
 2. ประจำปีงบประมาณ  2564 ธันวาคม
 3. ประจำปีงบประมาณ 2564 มกราคม
 4. ประจำปีงบประมาณ 2564 กุมภาพันธ์
 5. ประจำปีงบประมาณ 2564 เมษายน
 6. ประจำปีงบประมาณ 2564 มิถุนายน
 7. ประจำปีงบประมาณ 2564 กรกฎาคม
 8. ประจำปีงบประมาณ 2564 สิงหาคม
 9. ประจำปีงบประมาณ 2564 กันยายน

ปีงบประมาณ 2563

 1. ประจำปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 
 2. ประจำปีงบประมาณ 2563 ธันวาคม
 3. ประจำปีงบประมาณ 2563 มกราคม
 4. ประจำปีงบประมาณ 2563 กุมภาพันธ์
 5. ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนาคม
 6. ประจำปีงบประมาณ 2563 พฤษภาคม
 7. ประจำปีงบประมาณ 2563 มิถุนายน
 8. ประจำปีงบประมาณ 2563 กรกฎาคม
 9. ประจำปีงบประมาณ 2563 สิงหาคม

ปีงบประมาณ 2562

1. ประจำปีงบประมาณ 2562 กรกฎาคม

2. ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 2)

3. ประจำปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม

4. ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤศจิกายน

5. ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 1)

6. ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤศจิกายน

ประจำปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 กรกฎาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ 2562 เมษายน

ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 กุมภาพันธ์

7. ประจำปีงบประมาณ 2562 มกราคม

8. ประจำปีงบประมาณ 2562 เมษายน

9. ประจำปีงบประมาณ 2562 กันยายนเอกสาร ค่าตอบแทนบทความ

1. ประกาศค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์

2. แบบฟอร์มออนไลน์ ระบบ BRMS ขอค่าตอบแทนการเผยแพร่ฯ

” พิมพ์ผ่านระบบ BRMS “

3. ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนบทความ

4. ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนผลงานสร้างสรรค์

5. ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)

6. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติค่าตอบแทนการจัดทำบทความเอกสาร ค่าลงทะเบียนเผยแพร่ผลงาน

การขอรับงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562 =>

2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน) เพื่อเผยแพร่ผลงานด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการ

 3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ⇒Proceedings 

การขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงาน วิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตาม ก.พ.อ.

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562=> 2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณ สนับสนุนค่าลงทะเบียนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามประกาศของ ก.พ.อ.

 

3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. ⇒Journalหมายเหตุ เอกสาร อื่นๆ ประกอบการพิจารณา

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ⇒

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562⇒

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์ ประกาศ ณ วันที 29 กันยายน 25643