บริการดาวน์โหลด

บริการดาวน์โหลด

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

หมวด:ทุนภายใน
หมวด:ทุนภายนอก
หมวด:นำเสนอผลงานทางวิชาการ
หมวด:จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หมวด:ทรัพย์สินทางปัญญา
หมวด:ทุนภายใน

1.ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2566

     1. ประกาศอนุมัติทุน 2566 รอบ 1 (ฉ1)
     2. ประกาศอนุมัติทุน 2566 รอบ 1 (ฉ2)

2.ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2565

     1. ประกาศอนุมัติทุน 2565 รอบ 1
     2. ประกาศอนุมัติทุน 2565 รอบ 2

3.ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2564

     1. ประกาศอนุมัติทุน 2564 รอบ 1
     2.ประกาศอนุมัติทุน 2564 รอบ 2 (ฉ1)
     3. ประกาศอนุมัติทุน 2564 รอบ 2 (ฉ2)

4. ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2563

     1. ประกาศอนุมัติทุน 2563 (มุ่งเป้า)
     2. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ1)
     3. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ2)
     4. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ3)
     5. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ4)
     6. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ1)
     7. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ2)
     8. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ3)
     9. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ4)

5. ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2562

     1. ประกาศอนุมัติทุน 2562 ตุลาคม (ครั้งที่1)
     2. ประกาศอนุมัติทุน 2562 พฤศจิกายน (ครั้งที่1)
     3. ประกาศอนุมัติทุน 2562 มกราคม (ครั้งที่1)
     4. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 1 (เพิ่มเติม)
     5. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 1
     6. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (ครั้งที่1)
     7. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่2
     8. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่3
     9. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่4

6. แผนผัง ทุนภายใน

     1. ขั้นตอนการขอทุนภายในสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
     2. ขั้นตอนการเบิกงบประมาณวิจัย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา แผงผังขั้นตอนการเบิกงบประมาณวิจัย
     3. ขั้นตอนการส่งตรวจก่อนเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์

7. เอกสารการขอทุนภายใน

     1.บันทึกข้อความ-ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัย
        1.1) แบบเสนอโครงการวิจัย-(ชุดโครงการ)-(สำหรับอาจารย์-ชุดโครงการ)
        1.2) แบบเสนอโครงการวิจัย-(โครงการเดี่ยว)-(สำหรับอาจารย์-โครงการเดี่ยว)
        1.3) แบบเสนอโครงการวิจัย-(สำหรับบุคคลากรสายสนุบสนุน)-(สำหรับนบุคคลากร สายสนับสนุน)
        1.4) แบบเสนอโครงการวิจัย-(สำหรับนักศึกษา)-(สำหรับนักศึกษา)
     2.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2562
     3.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
     4.คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย(ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565)
     5.(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
     6.แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
     7.ร่างแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 ทบทวนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
     8.ยุทธศาสตร์ ออวน. เพื่อการพัฒนา

8. เอกสารการรับสัญญาทุน

     1.บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งเอกสารสัญญาทุน
     2.แบบรายงานผลการปรับแก้ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
     3.หนังสือรับรองสัดส่วนการทำวิจัย

9. เอกสารเบิกค่าธรรมเนียมจริยธรรม

     1. บันทึกเบิกค่าธรรมเนียมการยื่นขอจริยธรรม
     2.ที่ปิดใบเสร็จ(ค่าวัสดุ)
     3.ประกาศค่าธรรมเนียมจริยธรรม

10. เอกสารการขอขยายเวลาการทำงานวิจัย

     1.แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (เป็นไปตามประกาศ)  (PDF)
     2. แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (เป็นไปตามประกาศ) (Word)
     3.แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (ไม่เป็นไปตามประกาศ) (PDF)
     4.แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (ไม่เป็นไปตามประกาศ) (Word)

11. เอกสารรายงานความก้าวหน้า

     11.1 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานความก้าวหน้า
     11.2 แบบรายงานความก้าวหน้า

12 เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 1

     12.1 เบิกเงินงวดที่1-ใบสำคัญรับเงิน
     12.2 เบิกเงินงวดที่1-เอกสาร-ว-2
     12.3 เบิกเงินงวดที่1-เอกสาร ว-41
     12.4 เบิกเงินงวดที่1-ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 1

13 เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 2

     13.1 เบิกเงินงวดที่-2-ใบสำคัญรับเงิน
     13.2 เบิกเงินงวดที่ 2-เอกสาร ว.2
     13.3 เบิกเงินงวดที่-2-เอกสาร-ว4/2
     13.4 เบิกเงินงวดที่-2-ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 2

14. เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 3

     14.1 เบิกเงินงวดที่ 3-ใบสำคัญรับเงิน
     14.2 เบิกเงินงวดที่ 3-เอกสาร ว.2
     14.3 เอกสาร ว.4-3 (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์ เบอร์ 1600)
     14.4 เบิกเงินงวดที่ 3-ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 3

15 เอกสารการส่งตรวจร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

     15.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งตรวจก่อนเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์
     15.2 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานวิจัย (อาจารย์และบุคลากร) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 พฤศจิกายน  2563)
     15.3 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานวิจัย (นิสิต) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มกราคม 2556)
     15.4 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานสร้างสรรค์

16 เอกสารส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

     16.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
     16.2 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565)
     16.3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ ฯ จากแหล่งทุนวิจัยภายใน พ.ศ. 2562
     16.4 เอกสารการนำไปใช้ประโยชน์
     16.5 เอกสารการทำรายงานการเงินฯ สรุปค่าใช้จ่าย

17 คู่มืองานวิจัย

     17.1 คู่มือการเข้าระบบทุนภายใน
     17.2 คู่มือการจัดทำเล่มงานวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร
     17.3 คู่มือการจัดทำเล่มงานวิจัยสำหรับนิสิต
     17.4 คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย
     17.5 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565)

18 เอกสารยกเลิกทุน

     18.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอคืนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (กรณี ก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2566)

     18.2 ขอส่งหลักฐานทางการเงินและแบบเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วพร้อมปิดทุนวิจัย (กรณีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566)

หมวด:ทุนภายนอก
ประกาศทุนวิจัยที่ได้รับ

1. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


2. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งบประมาณ 2563

3.ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2562


4. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2561

5. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณ 2561 (ปี 2)


6. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2560

7. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 2)

8. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 1)

9. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 3)

10. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 2)

11. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 1)

12. ประกาศทุนวิจัยท้าทายไทย 2560 (ปี2)

ประกาศ/คำสั่ง
แบบฟอร์ม
คู่มือ/เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หมวด:นำเสนอผลงานทางวิชาการ

 

ประกาศผลการอนุมัติค่าตอบแทนบทความ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลการอนุมัติค่าตอบแทนบทความ ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผลการอนุมัติค่าตอบแทนบทความ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการอนุมัติค่าตอบแทนบทความ ปีงบประมาณ 2562
เอกสาร ค่าตอบแทนบทความ

1. ประกาศค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์

2. แบบฟอร์มออนไลน์ ระบบ BRMS ขอค่าตอบแทนการเผยแพร่ฯ

3. ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนบทความ

4. ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนผลงานสร้างสรรค์

5. ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)

6. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติค่าตอบแทนการจัดทำบทความ

เอกสาร ค่าลงทะเบียนเผยแพร่ผลงาน

การขอรับงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562 =>

2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน) เพื่อเผยแพร่ผลงานด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการ

 3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ⇒Proceedings 

การขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงาน วิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตาม ก.พ.อ.

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562=>  2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณ สนับสนุนค่าลงทะเบียนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ ล่าสุด 

2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณ สนับสนุนค่าลงทะเบียนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามประกาศของ ก.พ.อ.

 

3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. ⇒Journal

หมายเหตุ เอกสาร อื่นๆ ประกอบการพิจารณา

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์ ประกาศ ณ วันที 29 กันยายน 2564

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ⇒

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562⇒

ประกาศผลการอนุมัติค่าตอบแทนบทความ ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผลการอนุมัติค่าตอบแทนบทความ ปีงบประมาณ 2567

หมวด:จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หมวด:ทรัพย์สินทางปัญญา
คู่มือ : การขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
  • คู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  ⇒ดาวน์โหลด
  • คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ⇒ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เกณฑ์การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559  ⇒ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขอทรัพย์สินทางปัญญา
  • ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์⇒ดาวน์โหลด 
  • คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01)  ⇒ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอทรัพย์สินทางปัญญา
  • คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ⇒ดาวน์โหลด
  • คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/003-ฉ) ⇒ดาวน์โหลด