เอกสาร สำหรับบุคลากร

เอกสารสำหรับบุคลากร

  1. การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ. ศ. 2554 - ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
  2. การรับจ่ายเงินรายได้ในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2554 - ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
  3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจ่ายในการจัดบริการ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2550 - ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550
  4. การจัดองค์กรและวิธีปฏิบัติในการจัดให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากค่าทำเนียมทางการศึกษาโรงเรียน(แก้ไขเพิ่มเติม) - ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549
  5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้ในการจัดบริการ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2547 - ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
  6. ภาระงานปกติของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ - ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 255