ดาวน์โหลด

บริการดาวน์โหลด

กรุณากรอกชื่อเอกสารที่ต้องการค้นหา

หมวด:ทุนวิจัยภายใน หมวด:ทุนวิจัยภายนอก หมวด:นำเสนอผลงาน หมวด:จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หมวด:ทรัพย์สินทางปัญญา
หมวด:ทุนวิจัยภายใน



1. ประกาศการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณปี 2566


1. ประกาศอนุมัติทุน 2566 รอบ 1


ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณปี 2565


1. ประกาศอนุมัติทุน 2565 รอบ 1

2. ประกาศอนุมัติทุน 2565 รอบ 2


ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณปี 2564


1. ประกาศอนุมัติทุน 2564 รอบ 1
2.ประกาศอนุมัติทุน 2564 รอบ 2 (ฉ1)

3. ประกาศอนุมัติทุน 2564 รอบ 2 (ฉ2)

ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณปี 2563


1. ประกาศอนุมัติทุน 2563 (มุ่งเป้า)

2. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ1)

3. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ2)

4. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ3)

5. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ4)

6. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ1)

7. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ2)

8. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ3)

9. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ4)

ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณปี 2562


1. ประกาศอนุมัติทุน 2562 ตุลาคม (ครั้งที่1)

2. ประกาศอนุมัติทุน 2562 พฤศจิกายน (ครั้งที่1)

3. ประกาศอนุมัติทุน 2562 มกราคม (ครั้งที่1)

4. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 1 (เพิ่มเติม)

5. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 1

6. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (ครั้งที่1)

7. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่2

8. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่3

9. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่4


2.แผนผัง ทุนภายใน

2.1 ขั้นตอนการขอทุนภายในสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.2 ขั้นตอนการเบิกงบประมาณวิจัย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา แผงผังขั้นตอนการเบิกงบประมาณวิจัย
2.3 ขั้นตอนการส่งตรวจก่อนเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์



3.เอกสารการขอทุนภายใน

3.1 บันทึกข้อความ-ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัย
   1) แบบเสนอโครงการวิจัย-(ชุดโครงการ)-ปีงบประมาณ-2563-(สำหรับอาจารย์-ชุดโครงการ)
   2) แบบเสนอโครงการวิจัย-(โครงการเดี่ยว)-ปีงบประมาณ-2563-(สำหรับอาจารย์-โครงการเดี่ยว)
   3) แบบเสนอโครงการวิจัย-(สำหรับบุคคลากรสายสนุบสนุน)-ปีงบประมาณ-2563-(สำหรับนบุคคลากร สายสนับสนุน)
   4) แบบเสนอโครงการวิจัย-(สำหรับนักศึกษา)-ปีงบประมาณ-2563-(สำหรับนักศึกษา)
3.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2562
3.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
3.4 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย(ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
3.5 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
3.6 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
3.7 ร่างแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 ทบทวนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
3.8 ยุทธศาสตร์ ออวน. เพื่อการพัฒนา



4. เอกสารการรับสัญญาทุน

4.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งเอกสารสัญญาทุน
4.2 แบบรายงานผลการปรับแก้ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
4.3 หนังสือรับรองสัดส่วนการทำวิจัย



5.เอกสารเบิกค่าธรรมเนียมจริยธรรม

5.1 บันทึกเบิกค่าธรรมเนียมการยื่นขอจริยธรรม
5.3 ที่ปิดใบเสร็จ(ค่าวัสดุ)
5.3 ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมจริยธรรม



6.เอกสารการขอขยายเวลาการทำงานวิจัย
6.1 แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (เป็นไปตามประกาศ)  (PDF)
6.1  แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (เป็นไปตามประกาศ) (Word)
6.2 แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (ไม่เป็นไปตามประกาศ) (PDF)
6.2 แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (ไม่เป็นไปตามประกาศ) (Word)


7.เอกสารรายงานความก้าวหน้า
7.1 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานความก้าวหน้า
7.2 แบบรายงานความก้าวหน้า


8.เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 1
8.1 เบิกเงินงวดที่1-ใบสำคัญรับเงิน
8.2 เบิกเงินงวดที่1-เอกสาร-ว-2
8.3 เบิกเงินงวดที่1-เอกสาร ว-41
8.4 เบิกเงินงวดที่1-ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 1


9. เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 2

9.1 เบิกเงินงวดที่-2-ใบสำคัญรับเงิน
9.2 เบิกเงินงวดที่ 2-เอกสาร ว.2
9.3 เบิกเงินงวดที่-2-เอกสาร-ว4/2
9.4 เบิกเงินงวดที่-2-ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 2



10. เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 3

10.1 เบิกเงินงวดที่ 3-ใบสำคัญรับเงิน
10.2 เบิกเงินงวดที่ 3-เอกสาร ว.2
10.3 เอกสาร ว.4-3 (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์ เบอร์ 1600)
10.4 เบิกเงินงวดที่ 3-ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 3



11.เอกสารการส่งตรวจร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
11.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งตรวจก่อนเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์
11.2 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานวิจัย (อาจารย์และบุคลากร) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 พฤศจิกายน 2563)
11.3 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานวิจัย (นิสิต) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มกราคม 2556)
11.4 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานสร้างสรรค์


12.เอกสารส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

12.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
12.2 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
12.3 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)
12.4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ ฯ จากแหล่งทุนวิจัยภายใน พ.ศ. 2562
12.5 เอกสารการนำไปใช้ประโยชน์
12.6 เอกสารการทำรายงานการเงินฯ สรุปค่าใช้จ่าย



13.คู่มืองานวิจัย
13.1 คู่มือการเข้าระบบทุนภายใน
11.2 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานวิจัย (อาจารย์และบุคลากร) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 พฤศจิกายน 2563)
11.3 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานวิจัย (นิสิต) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มกราคม 2556)
13.4 คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย
13.5 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
13.6 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)


14.เอกสารยกเลิกทุน

14.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอคืนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (กรณี ก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2566)

14.2 ขอส่งหลักฐานทางการเงินและแบบเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วพร้อมปิดทุนวิจัย (กรณีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566)

หมวด:ทุนวิจัยภายนอก


ประกาศทุนวิจัยที่ได้รับ

1. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


2. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งบประมาณ 2563

3.ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2562


4. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2561

5. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณ 2561 (ปี 2)


6. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2560

7. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 2)

8. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 1)

9. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 3)

10. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 2)

11. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 1)

12. ประกาศทุนวิจัยท้าทายไทย 2560 (ปี2)



ประกาศ/คำสั่ง

 1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม Fundamental (สกสว.) งบประมาณ 2566
 2. ประกาศ แนวทางการลงพื้นที่เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ลงนาม ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยนยน 2563
 3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 18 กันยายน 2563
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2562



แบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์มบันทึก ขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อทำงานวิจัย
 2. แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ
 3. แบบฟอร์มแตกตัวคูณ
 4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
 5. แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ



คู่มือ/เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ Fundamental ปีงบประมาณ 2566
 2. ข้อสังเกตในการตั้งงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ สกสว.

หมวด:นำเสนอผลงาน


ประกาศผลการอนุมัติค่าตอบแทนบทความ

 ปีงบประมาณ 2566

 1. ประจำปีงบประมาณ  2566 ตุลาคม 
 2. ประจำปีงบประมาณ  2566 ธันวาคม 
 3. ประจำปีงบประมาณ 2566 มกราคม

ปีงบประมาณ 2565

1.ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม
2. ประจำปีงบประมาณ 2565 พฤศจิกายน
3. ประจำปีงบประมาณ 2565 ธันวาคม
4. ประจำปีงบประมาณ 2565 มกราคม
5. ประจำปีงบประมาณ  2565 กุมภาพันธ์
6. ประจำปีงบประมาณ 2565 เมษายน
7. ประจำปีงบประมาณ 2565 พฤษภาคม
8. ประจำปีงบประมาณ 2565 มิถุนายน
9. ประจำปีงบประมาณ 2565 กรกฎาคม
10. ประจำปีงบประมาณ 2565 สิงหาคม

ปีงบประมาณ 2564

 1. ประจำปีงบประมาณ  2564 ตุลาคม 
 2. ประจำปีงบประมาณ  2564 ธันวาคม
 3. ประจำปีงบประมาณ 2564 มกราคม
 4. ประจำปีงบประมาณ 2564 กุมภาพันธ์
 5. ประจำปีงบประมาณ 2564 เมษายน
 6. ประจำปีงบประมาณ 2564 มิถุนายน
 7. ประจำปีงบประมาณ 2564 กรกฎาคม
 8. ประจำปีงบประมาณ 2564 สิงหาคม
 9. ประจำปีงบประมาณ 2564 กันยายน

ปีงบประมาณ 2563

 1. ประจำปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 
 2. ประจำปีงบประมาณ 2563 ธันวาคม
 3. ประจำปีงบประมาณ 2563 มกราคม
 4. ประจำปีงบประมาณ 2563 กุมภาพันธ์
 5. ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนาคม
 6. ประจำปีงบประมาณ 2563 พฤษภาคม
 7. ประจำปีงบประมาณ 2563 มิถุนายน
 8. ประจำปีงบประมาณ 2563 กรกฎาคม
 9. ประจำปีงบประมาณ 2563 สิงหาคม

ปีงบประมาณ 2562

1. ประจำปีงบประมาณ 2562 กรกฎาคม

2. ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 2)

3. ประจำปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม

4. ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤศจิกายน

5. ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 1)

6. ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤศจิกายน

ประจำปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 กรกฎาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ 2562 เมษายน

ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 กุมภาพันธ์

7. ประจำปีงบประมาณ 2562 มกราคม

8. ประจำปีงบประมาณ 2562 เมษายน

9. ประจำปีงบประมาณ 2562 กันยายน



เอกสาร ค่าตอบแทนบทความ

1. ประกาศค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์

2. แบบฟอร์มออนไลน์ ระบบ BRMS ขอค่าตอบแทนการเผยแพร่ฯ

” พิมพ์ผ่านระบบ BRMS “

3. ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนบทความ

4. ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนผลงานสร้างสรรค์

5. ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)

6. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติค่าตอบแทนการจัดทำบทความ



เอกสาร ค่าลงทะเบียนเผยแพร่ผลงาน

การขอรับงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562 =>

2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน) เพื่อเผยแพร่ผลงานด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการ

 3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ⇒Proceedings 

การขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงาน วิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตาม ก.พ.อ.

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562=> 2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณ สนับสนุนค่าลงทะเบียนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามประกาศของ ก.พ.อ.

 

3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. ⇒Journal



หมายเหตุ เอกสาร อื่นๆ ประกอบการพิจารณา

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ⇒

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562⇒

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์ ประกาศ ณ วันที 29 กันยายน 25643

หมวด:จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


1. ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง

– คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสมทบภายนอกเพิ่มเติม
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ปี 63
– ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปี 65
– ประกาศกำหนดแนวทางการยื่นฯ พ.ย.63

2. คำชี้แจงการ



2. คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

– ขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
– วิธีการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา



3. แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

– บันทึกข้อความขอยื่นรับการพิจารณาจริยธรรมฯ (ครั้งแรก)
– แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย (Protocol Form)
– AF 10-01 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form for Ethical Review)
– AF 10-02 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI)
– AF 10-03 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of interest and funding form)
– AF 10-04 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย (Information sheet for research participant)
– AF 10-06 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form)
– AF 10-14 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น Check Lists Form



4. ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก และผู้แทนโดยชอบธรรม

– AF 10-05 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี
– AF 10-07 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 – ต่ำกว่า 12 ปี (Informed Assent Form)
– AF 10-08 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครอง (Informed Consent Form)



5. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)

– บันทึกข้อความขอยื่นเอกสารส่วนแก้ไข (ก่อนการรับรอง)
-AF 10-15 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามคำแนะนำของคณะกรรมการก่อนให้การรับรอง (Minor Revision)



6. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

– AF 12-01 แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Submission form for Re-Submit)
– AF 12-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง สำหรับการยื่นแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit Table)



7. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

– บันทึกข้อความขอยื่นแก้ไขโครงการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)
– AF 13-01 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย (Amendment Form)
– AF 13-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโครงการวิจัย (Amendment Table)



8. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

– AF 14-01 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form)



9. แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ

– บันทึกข้อความรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์
– AF 15-01 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)

หมวด:ทรัพย์สินทางปัญญา


คู่มือ : การขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

 • คู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  ⇒ดาวน์โหลด
 • คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ⇒ดาวน์โหลด



ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2565

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559  ⇒ดาวน์โหลด



ขั้นตอนการขอทรัพย์สินทางปัญญา

 • ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์⇒ดาวน์โหลด 
 • คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01)  ⇒ดาวน์โหลด



แบบฟอร์มคำขอทรัพย์สินทางปัญญา

 • คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ⇒ดาวน์โหลด
 • คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/003-ฉ) ⇒ดาวน์โหลด



1. ประกาศการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณปี 2566


1. ประกาศอนุมัติทุน 2566 รอบ 1


ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณปี 2565


1. ประกาศอนุมัติทุน 2565 รอบ 1

2. ประกาศอนุมัติทุน 2565 รอบ 2


ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณปี 2564


1. ประกาศอนุมัติทุน 2564 รอบ 1
2.ประกาศอนุมัติทุน 2564 รอบ 2 (ฉ1)

3. ประกาศอนุมัติทุน 2564 รอบ 2 (ฉ2)

ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณปี 2563


1. ประกาศอนุมัติทุน 2563 (มุ่งเป้า)

2. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ1)

3. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ2)

4. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ3)

5. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 1 (ฉ4)

6. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ1)

7. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ2)

8. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ3)

9. ประกาศอนุมัติทุน 2563 รอบ 2 (ฉ4)

ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณปี 2562


1. ประกาศอนุมัติทุน 2562 ตุลาคม (ครั้งที่1)

2. ประกาศอนุมัติทุน 2562 พฤศจิกายน (ครั้งที่1)

3. ประกาศอนุมัติทุน 2562 มกราคม (ครั้งที่1)

4. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 1 (เพิ่มเติม)

5. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 1

6. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (ครั้งที่1)

7. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่2

8. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่3

9. ประกาศอนุมัติทุน 2562 รอบ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่4


2.แผนผัง ทุนภายใน

2.1 ขั้นตอนการขอทุนภายในสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.2 ขั้นตอนการเบิกงบประมาณวิจัย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา แผงผังขั้นตอนการเบิกงบประมาณวิจัย
2.3 ขั้นตอนการส่งตรวจก่อนเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์



3.เอกสารการขอทุนภายใน

3.1 บันทึกข้อความ-ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัย
   1) แบบเสนอโครงการวิจัย-(ชุดโครงการ)-ปีงบประมาณ-2563-(สำหรับอาจารย์-ชุดโครงการ)
   2) แบบเสนอโครงการวิจัย-(โครงการเดี่ยว)-ปีงบประมาณ-2563-(สำหรับอาจารย์-โครงการเดี่ยว)
   3) แบบเสนอโครงการวิจัย-(สำหรับบุคคลากรสายสนุบสนุน)-ปีงบประมาณ-2563-(สำหรับนบุคคลากร สายสนับสนุน)
   4) แบบเสนอโครงการวิจัย-(สำหรับนักศึกษา)-ปีงบประมาณ-2563-(สำหรับนักศึกษา)
3.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2562
3.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
3.4 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย(ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
3.5 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
3.6 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
3.7 ร่างแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 ทบทวนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
3.8 ยุทธศาสตร์ ออวน. เพื่อการพัฒนา



4. เอกสารการรับสัญญาทุน

4.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งเอกสารสัญญาทุน
4.2 แบบรายงานผลการปรับแก้ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
4.3 หนังสือรับรองสัดส่วนการทำวิจัย



5.เอกสารเบิกค่าธรรมเนียมจริยธรรม

5.1 บันทึกเบิกค่าธรรมเนียมการยื่นขอจริยธรรม
5.3 ที่ปิดใบเสร็จ(ค่าวัสดุ)
5.3 ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมจริยธรรม



6.เอกสารการขอขยายเวลาการทำงานวิจัย
6.1 แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (เป็นไปตามประกาศ)  (PDF)
6.1  แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (เป็นไปตามประกาศ) (Word)
6.2 แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (ไม่เป็นไปตามประกาศ) (PDF)
6.2 แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (ไม่เป็นไปตามประกาศ) (Word)


7.เอกสารรายงานความก้าวหน้า
7.1 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานความก้าวหน้า
7.2 แบบรายงานความก้าวหน้า


8.เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 1
8.1 เบิกเงินงวดที่1-ใบสำคัญรับเงิน
8.2 เบิกเงินงวดที่1-เอกสาร-ว-2
8.3 เบิกเงินงวดที่1-เอกสาร ว-41
8.4 เบิกเงินงวดที่1-ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 1


9. เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 2

9.1 เบิกเงินงวดที่-2-ใบสำคัญรับเงิน
9.2 เบิกเงินงวดที่ 2-เอกสาร ว.2
9.3 เบิกเงินงวดที่-2-เอกสาร-ว4/2
9.4 เบิกเงินงวดที่-2-ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 2



10. เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 3

10.1 เบิกเงินงวดที่ 3-ใบสำคัญรับเงิน
10.2 เบิกเงินงวดที่ 3-เอกสาร ว.2
10.3 เอกสาร ว.4-3 (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์ เบอร์ 1600)
10.4 เบิกเงินงวดที่ 3-ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 3



11.เอกสารการส่งตรวจร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
11.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งตรวจก่อนเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์
11.2 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานวิจัย (อาจารย์และบุคลากร) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 พฤศจิกายน 2563)
11.3 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานวิจัย (นิสิต) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มกราคม 2556)
11.4 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานสร้างสรรค์


12.เอกสารส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

12.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
12.2 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
12.3 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)
12.4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ ฯ จากแหล่งทุนวิจัยภายใน พ.ศ. 2562
12.5 เอกสารการนำไปใช้ประโยชน์
12.6 เอกสารการทำรายงานการเงินฯ สรุปค่าใช้จ่าย



13.คู่มืองานวิจัย
13.1 คู่มือการเข้าระบบทุนภายใน
11.2 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานวิจัย (อาจารย์และบุคลากร) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 พฤศจิกายน 2563)
11.3 คู่มือการจัดทำเล่มรายงานสำหรับงานวิจัย (นิสิต) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มกราคม 2556)
13.4 คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย
13.5 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
13.6 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)


14.เอกสารยกเลิกทุน

14.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอคืนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (กรณี ก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2566)

14.2 ขอส่งหลักฐานทางการเงินและแบบเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วพร้อมปิดทุนวิจัย (กรณีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566)



ประกาศทุนวิจัยที่ได้รับ

1. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


2. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งบประมาณ 2563

3.ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2562


4. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2561

5. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณ 2561 (ปี 2)


6. ประกาศทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 2560

7. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 2)

8. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 1)

9. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 3)

10. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 2)

11. ประกาศทุนวิจัยบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น งบประมาณแผ่นดิน 2560 (ครั้งที่ 1)

12. ประกาศทุนวิจัยท้าทายไทย 2560 (ปี2)



ประกาศ/คำสั่ง

 1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม Fundamental (สกสว.) งบประมาณ 2566
 2. ประกาศ แนวทางการลงพื้นที่เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ลงนาม ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยนยน 2563
 3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 18 กันยายน 2563
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2562



แบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์มบันทึก ขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อทำงานวิจัย
 2. แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ
 3. แบบฟอร์มแตกตัวคูณ
 4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
 5. แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ



คู่มือ/เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ Fundamental ปีงบประมาณ 2566
 2. ข้อสังเกตในการตั้งงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ สกสว.



ประกาศผลการอนุมัติค่าตอบแทนบทความ

 ปีงบประมาณ 2566

 1. ประจำปีงบประมาณ  2566 ตุลาคม 
 2. ประจำปีงบประมาณ  2566 ธันวาคม 
 3. ประจำปีงบประมาณ 2566 มกราคม

ปีงบประมาณ 2565

1.ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม
2. ประจำปีงบประมาณ 2565 พฤศจิกายน
3. ประจำปีงบประมาณ 2565 ธันวาคม
4. ประจำปีงบประมาณ 2565 มกราคม
5. ประจำปีงบประมาณ  2565 กุมภาพันธ์
6. ประจำปีงบประมาณ 2565 เมษายน
7. ประจำปีงบประมาณ 2565 พฤษภาคม
8. ประจำปีงบประมาณ 2565 มิถุนายน
9. ประจำปีงบประมาณ 2565 กรกฎาคม
10. ประจำปีงบประมาณ 2565 สิงหาคม

ปีงบประมาณ 2564

 1. ประจำปีงบประมาณ  2564 ตุลาคม 
 2. ประจำปีงบประมาณ  2564 ธันวาคม
 3. ประจำปีงบประมาณ 2564 มกราคม
 4. ประจำปีงบประมาณ 2564 กุมภาพันธ์
 5. ประจำปีงบประมาณ 2564 เมษายน
 6. ประจำปีงบประมาณ 2564 มิถุนายน
 7. ประจำปีงบประมาณ 2564 กรกฎาคม
 8. ประจำปีงบประมาณ 2564 สิงหาคม
 9. ประจำปีงบประมาณ 2564 กันยายน

ปีงบประมาณ 2563

 1. ประจำปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 
 2. ประจำปีงบประมาณ 2563 ธันวาคม
 3. ประจำปีงบประมาณ 2563 มกราคม
 4. ประจำปีงบประมาณ 2563 กุมภาพันธ์
 5. ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนาคม
 6. ประจำปีงบประมาณ 2563 พฤษภาคม
 7. ประจำปีงบประมาณ 2563 มิถุนายน
 8. ประจำปีงบประมาณ 2563 กรกฎาคม
 9. ประจำปีงบประมาณ 2563 สิงหาคม

ปีงบประมาณ 2562

1. ประจำปีงบประมาณ 2562 กรกฎาคม

2. ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 2)

3. ประจำปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม

4. ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤศจิกายน

5. ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 1)

6. ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤศจิกายน

ประจำปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 กรกฎาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม (ครั้งที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ 2562 เมษายน

ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนาคม

ประจำปีงบประมาณ 2562 กุมภาพันธ์

7. ประจำปีงบประมาณ 2562 มกราคม

8. ประจำปีงบประมาณ 2562 เมษายน

9. ประจำปีงบประมาณ 2562 กันยายน



เอกสาร ค่าตอบแทนบทความ

1. ประกาศค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์

2. แบบฟอร์มออนไลน์ ระบบ BRMS ขอค่าตอบแทนการเผยแพร่ฯ

” พิมพ์ผ่านระบบ BRMS “

3. ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนบทความ

4. ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนผลงานสร้างสรรค์

5. ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)

6. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติค่าตอบแทนการจัดทำบทความ



เอกสาร ค่าลงทะเบียนเผยแพร่ผลงาน

การขอรับงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562 =>

2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน) เพื่อเผยแพร่ผลงานด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการ

 3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ⇒Proceedings 

การขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงาน วิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตาม ก.พ.อ.

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562=> 2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณ สนับสนุนค่าลงทะเบียนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามประกาศของ ก.พ.อ.

 

3. แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. ⇒Journal



หมายเหตุ เอกสาร อื่นๆ ประกอบการพิจารณา

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ⇒

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562⇒

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์ ประกาศ ณ วันที 29 กันยายน 25643



1. ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง

– คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสมทบภายนอกเพิ่มเติม
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ปี 63
– ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปี 65
– ประกาศกำหนดแนวทางการยื่นฯ พ.ย.63

2. คำชี้แจงการ



2. คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

– ขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
– วิธีการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา



3. แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

– บันทึกข้อความขอยื่นรับการพิจารณาจริยธรรมฯ (ครั้งแรก)
– แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย (Protocol Form)
– AF 10-01 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form for Ethical Review)
– AF 10-02 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI)
– AF 10-03 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of interest and funding form)
– AF 10-04 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย (Information sheet for research participant)
– AF 10-06 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form)
– AF 10-14 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น Check Lists Form



4. ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก และผู้แทนโดยชอบธรรม

– AF 10-05 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี
– AF 10-07 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 – ต่ำกว่า 12 ปี (Informed Assent Form)
– AF 10-08 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครอง (Informed Consent Form)



5. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)

– บันทึกข้อความขอยื่นเอกสารส่วนแก้ไข (ก่อนการรับรอง)
-AF 10-15 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามคำแนะนำของคณะกรรมการก่อนให้การรับรอง (Minor Revision)



6. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

– AF 12-01 แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Submission form for Re-Submit)
– AF 12-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง สำหรับการยื่นแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit Table)



7. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

– บันทึกข้อความขอยื่นแก้ไขโครงการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)
– AF 13-01 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย (Amendment Form)
– AF 13-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโครงการวิจัย (Amendment Table)



8. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

– AF 14-01 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form)



9. แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ

– บันทึกข้อความรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์
– AF 15-01 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)



คู่มือ : การขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

 • คู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  ⇒ดาวน์โหลด
 • คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ⇒ดาวน์โหลด



ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2565

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559  ⇒ดาวน์โหลด



ขั้นตอนการขอทรัพย์สินทางปัญญา

 • ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์⇒ดาวน์โหลด 
 • คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01)  ⇒ดาวน์โหลด



แบบฟอร์มคำขอทรัพย์สินทางปัญญา

 • คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ⇒ดาวน์โหลด
 • คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/003-ฉ) ⇒ดาวน์โหลด