กกพ. เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ปี63 – หมดเขต 3 ส.ค. 63

แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
รับเรื่อง : 9 กรกฎาคม 2563,  ตรวจสอบ :  12 กรกฎาคม 2563 , เผยแพร่ : 15 กรกฎาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการพลังงาน ขอเชิญจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ยื่นในระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 สิงหาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ออกประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยมุ่งเป้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยมีกรอบวงเงินสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า จำนวนเงิน 1,100 ล้านบาท

กรอบข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า จำนวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย

1) โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

2) การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก

3) การประกอบกิจการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า

สำนักงาน กกพ. จึงขอเชิญนักวิจัยจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Concept Paper) จำนวนไม่เกิน 1 หัวข้อเพื่อรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ.2559 และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า

โดยสามารถเสนอแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email : [email protected]) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการมากกว่า 1 ข้อเสนอโครงการ สำนักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่าน E-mail : [email protected] เป็นลำดับแรกตามวันและเวลาที่ระบุตามไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

โดยท่านสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสาธิต รุ่งพุทธิกุล (ผู้ประสานงาน สำนักงาน กกพ.) เบอร์โทรศัพท์ 0 2207 3599 ต่อ 311 , 348

 

 932 total views,  1 views today