น้องเลี้ยง

น้องเลี้ยง

สรุปจำนวนน้องเลี้ยงแบ่งตามคณะ

ครุศาสตร์
จำนวน
10
คน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน
17
คน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน
17
คน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมี
จำนวน
8
คน
วิทยาการจัดการ
จำนวน
12
คน
วิทยาลัยการดนตรี
จำนวน
4
คน

 

ครุศาสตร์
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
อ.อนิวัฒน์ ทองสีดา สาขาวิชาศิลปศึกษา
2
ดร.เกษมสันติ์ รจพจน์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
3
อ.ฉัฐจุฑา นกจันทร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
4
อ.นิธิวดี  เพ็งใย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
5
ผศ.ดร.ชลพร กองคำ กลุ่มวิชาชีพครู
6
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง สาขาวิชาประถมศึกษา
7
ผศ.จริยา วิชัยดิษฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
8
ดร.วิกรม  ศุขธณี สาขาวิชาพลศึกษา
9
ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
10
ผศ.พรรษา ตระกูลบางคล้า สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
ผศ.ดร.จิราภรณ์  หนูสวัสดิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2
อ.ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง สาขาวิชาภาษาไทย
3
ผศ.ดร.พรทิพย์  นิธิธนวิวัฒน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4
อ.ศุภชัย  ศรีอักษร สาขาวิชาภาษาจีน
5
อ.รณกฤต  เพชรเกลี้ยง สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา
6
อ.อุษณิษา  พลศิลป์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
7
อ.อนุสรา  สุขบำเพิง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอเชียตะวันออก
8
ผศ.ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
9
ผศ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล สาขาวิชานิติศาสตร์
10
ผศ.ดร.กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
11
อ.ศักดา  เซะวิเศษ สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม
12
อ.ภัทรเวช  ฟุ้งเฟื่อง สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
13
อ.ปวินท์  มินทอง สาขาวิชาสังคมศึกษา
14
ผศ.ฤดี  กลมสวัสดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
15
อ.เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
16
ผศ.ดร.กชกร  ชิตท้วม สาขาวิชานาฏยศิลป์
17
ผศ.ดร.ประยงค์  อ่อนตา รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วิทยาการจัดการ
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
รศ.นงนุช อุณอนันต์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
นายอนุชิต ขลุ่ยนาค สาขาวิชาการตลาด
3
ดร.พรรณา ศรสงคราม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
ผศ.นิตยา  มณีวงศ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
5
อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
6
อ.สมาพร  ปัญญาวรายุทธ สาขาวิชาการบัญชี
7
อ.ธีรวี เอี่ยมสุวรรณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
8
ดร.อารียา  จุ้ยจำลอง สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
9
ผศ.ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
10
ผศ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
11
ผศ.อภิญญา นุชนารถ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
12
อ.กรกช วนกรกุล สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
อ.สมภพ แซ่ลี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.)
2
ผศ.ดร.อุมาลี  นามดวง สาขาวิชาเคมี
3
ผศ.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)
4
อ.สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.)
5
ผศ.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.)
6
อ.อังสุมา  แก้วคต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
7
ผศ.ดร.มาลี วิขิตชัยกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
8
ผศ.ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
9
อ.บุญญาพร บุญชัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
10
อ.เด่นชัย  พันธุ์เกตุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
11
ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
12
อ.ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13
อ. ดร.พรธิภา ไกรเทพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
14
อ.บุตรี เทพทอง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15
อ.อาวุธ หงษ์สิริ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
16
อ. ดร.อฑิตยา  โรจนสโรช สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
17
อ.ชุติมา  กาบแก้ว สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพลายเซน

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
อ.จาตุรงค์ สาระวงศ์ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2
อ.พลกฤต  กลั่นแก้วดำรง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
ผศ.ยศวัจน์ ชีววรนนท์ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
4
อ.สุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร
5
อ.บุริม นิลแป้น สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
6
อ.นทวีร์ ไชยจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
7
ผศ. ดร.ธวัชชัย พงษ์สนาม สาขาวิชาวิศวกรรการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
8
อ.พิเชฐ มีมะแม  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วิทยาลัยการดนตรี
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
อ.ดร.วรินธร      สีเสียดงาม สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
2
ผศ.ดร.สุขนิษฐ์   สะสมสิน สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
3
ผศ.สุวิวรรธ์น     ลิมปชัย สาขาวิชาดนตรีไทย
4
ผศ.วงศ์วสันต์    วสันตสุรีย์ สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา