บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 High Caliber Impact Oriented Researchers

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ปีงบประมาณ 2567
กรอบวิจัย ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต
โจทย์วิจัย ประเด็นที่ 1 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized medicine) [ภายใต้แผนงาน N36 (S3P18)]
ประเด็นที่ 2 การวิจัยขั้นแนวหน้าสำหรับการพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ [ภายใต้แผนงาน N36 (S3P18)]
ประเด็นที่ 3 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต [ภายใต้แผนงาน N37 (S3P18)]
ประเด็นที่ 4 การวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อรองรับความผันผวนทางสังคมในอนาคต [ภายใต้แผนงาน N38 (S3P18)]
ประเด็นที่ 5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG) สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต [ภายใต้แผนงาน N40 (S3P19)]
ประเด็นที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม New S-Curve [ภายใต้แผนงาน N40 (S3P19)]
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)
การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

  • ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้ ที่สร้างผลกระทบในระดับชาติและระดับสากล และแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มใหม่ และยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศไทย
  • มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางของประกาศทุน และแสดงความร่วมมือที่ประกอบด้วยนักวิจัยจากอย่างน้อย 4 สถาบัน โดยอาศัยการดำเนินงานแบบพหุสาขาวิชา (multidisciplinary) อย่างน้อย 3 สาขาวิชา โดยเป็นสถาบันที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ หรือ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
  • หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ต้องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย และมีประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย สามารถสนับสนุนการทำงานงานวิจัย และควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
  • หัวหน้าโครงการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ดำเนินการวิจัย มีความพร้อมในด้านเวลาที่จะดำเนินโครงการวิจัยให้สำเร็จ ภายในระยะเวลาของโครงการที่เสนอ และไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  • นักวิจัยจากแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือรับรอง (Letter of support) จากสถาบันต้นสังกัด ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน

หมายเหตุ :

  • หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง