บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)

ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ประจำปีงบประมาณ 2565

กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ

 

โจทย์* เป้าหมาย
1) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่สำคัญในพื้นที่ผ่านการสร้าง Learning and Innovation Platform

2) สร้าง Learning and Innovation Platform  เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและสร้างนวัตกรชุมชนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

3) สร้างนวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนำในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนให้ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

- ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนา พึ่งตนเองและจัดการตนเอง จำนวน 300 ตำบล/ปี

- เกิดนวัตกรชุมชน 500 คน/ปี

-นวัตกรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น แล้วใช้ยกระดับรายได้หรือแก้้ไขปัญหาสำคัญให้้กับชุมชนได้้ จำนวน 300 นวัตกรรม

- มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายบนฐานทุนทรัพยากร/วัฒนธรรมในพื้นที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2563

หมายเหตุ*ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องทำทั้ง 3 โจทย์

คำอธิบาย

กรอบการวิจัยเรื่อง ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ร่วมสร้าง Learning and Innovation Platform ของชุมชนจนได้นวัตกรชุมชน ที่สามารถรับ ปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจเสนอข้อเสนอเชิงหลักการต้องทำทั้ง 3 โจทย์* และมีพื้นที่เป้าหมายระดับตำบลไม่น้อยกว่า 10 ตำบลต่อโครงการ โดยนักวิจัยต้องแสดงบริบทก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของบริบทพื้นที่ระดับตำบล (Holistic View) อย่างมีข้อมูลเชิงประจักษ์ (Baseline Data) และชี้ให้เห็นปัญหาความต้องการของการพัฒนาตำบล (Real Problem/Real Need) แล้วเชื่อมโยงให้เห็นการออกแบบตัวความรู้ที่เป็นนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ/เสริมศักยภาพของตำบลได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสร้าง Learning and Innovation Platform และสร้างนวัตกรชุมชนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนำในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนให้ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่

พื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ โดยใน 1 ตำบลเป้าหมายสามารถเลือกชุมชนเป้าหมายอย่างน้อย 1 ชุมชน (หมู่บ้าน) ที่มีผลกระทบสูง ทั้งนี้ต้องระบุกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 10 ตำบลต่อ 1 ชุดโครงการวิจัย

 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

1. ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัย ที่สนใจ

2. สถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ จะต้องมีที่ตั้งหรือพื้นที่บริการอยู่ในจังหวัดเป้าหมายของการดำเนินงานวิจัย (พร้อมแนบเอกสารแสดงพื้นที่บริการของหน่วยงานต้นสังกัด) หากเป็นสถาบัน/หน่วยงานภายนอกพื้นที่เป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วมและมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น (พร้อมแนบไฟล์เอกสารความร่วมมือ)

3. กรณีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563

 

ช่วงเวลารับข้อเสนอ  14 ธันวาคม 2564 -  16 มกราคม 2565  เวลา 23.59 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.)

ช่องทางการยื่นข้อเสนอฯ  ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.go.th/) ข้อมูลเพิ่มเติม    เว็บไซต์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ https://www.nxpo.or.th/A และผ่านทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI

หมายเหตุ

- ผู้เสนอโครงการยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) (เฉพาะแผนงานของชุดโครงการ) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ใช้ขนาดอักษร 16 ตัวอักษร TH SarabunPSK ผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File ในรูปแบบ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มของหน่วย บพท. ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.

- สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.

- หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอเชิงหลักการในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
บพท.ประกาศทุน ชุมชนนวัตกรรม 2565.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ ชุมชนนวัตกรรม 2565.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 14 ธ.ค.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ธ.ค.64)