บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

บพท.

📣ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

—————————————

🔻หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 – Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ – แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

– กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

🖍สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)

ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 18 มกราคม 2564

🎗ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

🖍สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7356

————————————-

#โปรแกรมที่15

#เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

#การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่

#การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

#เมืองน่าอยู่

#หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่

#NXPO

#สอวช

#PMUA

#บพท