บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

——————————————————–

♦️หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

🎗Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

🎯แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

📥สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 24 มกราคม 2564

🎯แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”

💻- กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

📥สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 21 มกราคม 2564

⏰ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

สามารถศึกษา ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ Demand-supply matching platform.pdf และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

🎗ลิงค์ประกาศของ กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6351

🎗ลิงค์ประกาศของ แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6352

#โปรแกรมที่13

#ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#LocalEnterprises

#หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่