บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

บพท.
📣ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
—————————————
🔖หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
🔸Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”
💠กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น”
สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 24 มกราคม 2564
🎗ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท.กำหนด
🔹สามารถศึกษาประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7355
—————————————