บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 “Global Goals, Local Action: Looking Back and Moving Forward 2024”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 "Global Goals, Local Action: Looking Back and Moving Forward 2024"

ในวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐ
และเอกชน เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02-160-1174 หรือ http://www.conference.grad.ssru.ac.th

โดย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา