บุคลากรสายสนับสนุน

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2560

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ/สังกัด ตำแหน่ง งบประมาณ
1 นายธนพงษ์  เทศนิยม ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองร่วมกับการสนับสนุนของสมาชิกครอบครัวต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ 60,000.00
2 นางสาวณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์ ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในการรับบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 30,000.00
3 นายชิตพล  พงศ์พชรสกุล ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียนขนาดใหญ่  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 30,000.00
4 นายสินธ์ไชย  ต้นสกุลชัยสันติ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการด้านการเงินและบัญชี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 30,000.00
5 นางขวัญจิตร  สงวนโรจน์ การศึกษาปัจจัยและเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน  กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จ้างด้วยงบเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา 60,000.00
รวม 210,000.00