บุคลากรสายสนับสนุน

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย สังกัดหน่วบงาน สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 นางบุษบงค์  วงษ์พันทา แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบัน สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง 30,000.00 พฤษภาคม
2 นางบุษบงค์  วงษ์พันทา ประเมินคุณภาพการให้บริการของงานบริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบัน สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง 30,000.00 พฤษภาคม
3 นางสาวรสสุคนธ์  ไตรรงค์ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการศึกษา 30,000.00 พฤษภาคม
4 นายเดชอาคม  คดเกี้ยว การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมด้านสารสนเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบัน สำนักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 30,000.00 พฤษภาคม
5 นางสาวกัลย์ธมน  ภัคเวทพิสิษฐ์ การศึกษาคุณภาพการให้บริการของงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบัน หน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 30,000.00 พฤษภาคม
6 นางสาวธัญลักษณ์  โกมาสถิตย์ การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการรับรู้ข่าวสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิชาการศึกษา 30,000.00 พฤษภาคม
180,000.00