ประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ

กรุณากรอกชื่อเอกสารที่ต้องการค้นหา

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
ประกาศ ระเบียบ คำสั่งประกาศฯ ผู้ชนะการประกวดราคา

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การตรวจสอบและป้องกันปัญหาการซื้อผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ เพื่อใช้ในหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศฯ ค่าตอบแทนฯ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์
  ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ (ฉบับที่ 2)

 1. ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ 2)
  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 20 สิงหาคม 2564

 2. การกำหนดแนวทางการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 3. ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศฯ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 31 สิงหาคม 2564ประกาศฯ หลักเกณฑ์ฯ การบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 18 กันยายน 2563ประกาศฯ แนวทางการลงพื้นที่ฯ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการลงพื้นที่เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ
  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 4 มีนาคม 2563รวมประกาศฯ ลงนาม 3 กุมภาพันธ์ 2563

 1. หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการ พ.ศ. 2562
 2. ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2562
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2562
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2562

  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 2 พฤษภาคม 2562ประกาศฯ กฎเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุ สำหรับทุนโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กฎเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุ สำหรับทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561รวมประกาศฯ ลงนาม 29 สิงหาคม 2559

 1. หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการ พ.ศ. 2559
 2. ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2559
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2559
 4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2559
 6. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2559
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559ประกาศฯ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3614/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย – ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับเพิ่มเติม) ที่ 322/2559 – ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559รวมประกาศฯ ลงนาม 30 มกราคม 2558

 1. หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการ พ.ศ. 2558
 2. ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2558
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2558
 4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2558
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2558
 6. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2558

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3589/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย – ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 2. คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3614/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย – ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคมพ.ศ. 2557ประกาศฯ ผู้ชนะการประกวดราคา

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การตรวจสอบและป้องกันปัญหาการซื้อผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ เพื่อใช้ในหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศฯ ค่าตอบแทนฯ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์
  ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ (ฉบับที่ 2)

 1. ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ 2)
  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 20 สิงหาคม 2564

 2. การกำหนดแนวทางการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 3. ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศฯ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 31 สิงหาคม 2564ประกาศฯ หลักเกณฑ์ฯ การบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 18 กันยายน 2563ประกาศฯ แนวทางการลงพื้นที่ฯ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการลงพื้นที่เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ
  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 4 มีนาคม 2563รวมประกาศฯ ลงนาม 3 กุมภาพันธ์ 2563

 1. หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการ พ.ศ. 2562
 2. ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2562
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2562
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2562

  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ลงนามวันที่ 2 พฤษภาคม 2562ประกาศฯ กฎเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุ สำหรับทุนโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กฎเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุ สำหรับทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561รวมประกาศฯ ลงนาม 29 สิงหาคม 2559

 1. หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการ พ.ศ. 2559
 2. ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2559
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2559
 4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2559
 6. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2559
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559ประกาศฯ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3614/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย – ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับเพิ่มเติม) ที่ 322/2559 – ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559รวมประกาศฯ ลงนาม 30 มกราคม 2558

 1. หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการ พ.ศ. 2558
 2. ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. 2558
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2558
 4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2558
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ. ศ. 2558
 6. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จากงบประมาณแผ่นดิน พ. ศ. 2558

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3589/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย – ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 2. คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3614/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย – ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคมพ.ศ. 2557