ประกาศผลการอนุมัติทุนวิจัยและค่าตอบแทน

อนุมัติค่าตอบแทนบทความทางวิชาการ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
ประกาศ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก
อนุมัติค่าตอบแทนบทความทางวิชาการ

Content missing

อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน

Content missing

ประกาศ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบ 2562 ที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด (วช.)

ปีงบประมาณ 2561

ประกาศการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมาย รัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ภายใต้กรอบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีงบประมาณ 2560

การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2560   กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีงบประมาณ 2559