ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม
ด้าน ววน.ประเภท Fundamental Fund

ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ภายใต้กรอบวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับแผนงาน/ข้อเสนอโครงการ
โดย ส่ง แผนงาน มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ชุด พร้อม ส่งอีเมลล์ benjawan_tha@hotmail.com
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ที่เว็บไซต์ http://www.nriis.go.th และส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ปริ้นจากระบบ NRIIS จำนวน 5 ชุด
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ
1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ
https://bit.ly/3mEeaY9

2. แบบฟอร์มแผนงาน Fundamental Fund
(Word) https://bit.ly/3Aj0dDv
(PDF) https://bit.ly/3myDSwY

3. แบบเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund
(Word) https://bit.ly/2WR3rjY
(PDF) https://bit.ly/3iJLGL9

4. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
https://bit.ly/3uT7FUN