ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2566 (FY2023)

เนื้อความ :โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2566 (FY2023)
ในขอบข่ายการวิจัยสหวิทยาการขั้นสูงที่นำไปสู่นวัตกรรม (Advanced Interdisciplinary Research towards Innovation)
ในประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)”

สาขาวิชาการที่เปิดรับสมัคร
“เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)” ในประเด็นเรื่องการขนส่ง และ น้ำ/อาหาร (Transport and Water/Food) ดังต่อไปนี้
1. การใช้ AI, AR, VR, และ IoT สนับสนุนระบบการเดินทางอย่างชาญฉลาด
2. ระบบการติดตาม/เฝ้าระวังอัจฉริยะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านน้ำและอาหาร

ช่วงเวลารับข้อเสนอ   24 ธันวาคม 2564 - 28 มีนาคม 2565 (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 เมษายน 2565)

การยื่นข้อเสนอฯ  ผ่านระบบ NRIIS

เอกสารที่ต้องแนบในระบบ
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) รูปแบบไฟล์ทั้ง pdf. และ docx.
2. แบบฟอร์มข้อเสนอภาษาอังกฤษ (Application Form_11th) รูปแบบไฟล์ pdf.
3. หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด รูปแบบไฟล์ pdf.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลด้านทุนวิจัย        ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  โทร. 0 2561 2445 ต่อ 206  หรือทางอีเมล [email protected]
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS   กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Application Form_11th(Advanced Interdisciplinary Research)v20211130.docx
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย-FF_181164.docx
ประกาศทุน e-ASIA ปี 2566.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธ.ค.64
ประกาศโดย : ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ธ.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,810 ครั้ง