ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เปิดรับ Concept Note ตั้งแต่ บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565

นำส่งข้อเสนอการวิจัย (Full proposal) ตั้งแต่ บัดนี้ - 7 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. ทาง www.nriis.go.th