ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)
เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านหน่วยงาน PMU

นักวิจัย กรุณาส่ง "ข้อเสนองานวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ววน. งบ 64"
ผ่านระบบ NRMS และ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ชุด

ขยายเวลาถึงวันพุธที่ 27 พ.ย. นี้ เท่านั้น


เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564

แหล่งที่มาของข่าว https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259