ประกาศเปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2563 (รอบ 2)

ทุนวิจัยที่เคยเปิดรับปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

งบประมาณไม่เกิน 60,000 / ข้อเสนอโครงการจำนวน 30 ข้อเสนอโครงการ
งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท / ชุดโครงการ จำนวน 3 ชุดโครงการ
ทุนวิจัยรวม 2,400,000 บาท

 หมายเหตุ
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ จึงจะเสร็จสมบูรณ์
1.ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัยผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 ชุด
2.ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการทุนและผลงานวิชาการ (BRMS)

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 1 และ ข้อ 2
ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2563


โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 

 1. ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) (งบประมาณไม่เกิน  60,000 / ข้อเสนอโครงการจำนวน 30 ข้อเสนอโครงการ งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท / ชุดโครงการ จำนวน 3 ชุดโครงการ ทุนวิจัยรวม 2,400,000 บาท)
 2. แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563
  2.1 แบบเสนอโครงการวิจัย (ชุดโครงการ) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 (สำหรับอาจารย์ ชุดโครงการ)
  2.2 แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 (สำหรับอาจารย์ โครงการเดียว)
  2.3 แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
  2.4 แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 (สำหรับนักศึกษา)
 3. แผนยุทธศาสตร์ มบส.ระยะ 20 ปี
 4. ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 60-79
 5. ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา
 6. ร่างแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 ทบทวนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
 7. คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2562)
 8. แผนผังแสดงขั้นตอนการพิจารณาทุนวิจัย
 9. แบบบันทึกข้อความ ขอส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 
 10. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ฯ จากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2562
 11. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ ฯ จากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562