ประกาศเปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2564 (รอบ 2)

ทุนวิจัยที่เคยเปิดรับปีงบประมาณ 2564


สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่ 15 มกราคม 2564 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564

งบประมาณไม่เกิน 60,000 / ข้อเสนอโครงการ(เดี่ยว) จำนวน 20 ข้อเสนอโครงการ
งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท / แผน/ชุดโครงการ จำนวน 3 ชุดโครงการ
ทุนวิจัยรวม 1,800,000 บาท

 หมายเหตุ
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ จึงจะเสร็จสมบูรณ์
1.ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัยผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 ชุด
2.ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการทุนและผลงานวิชาการ (BRMS)

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 1 และ ข้อ 2
ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564


โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 

 1. ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 และรอบที่ 2
 2. ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) (งบประมาณไม่เกิน  60,000 / ข้อเสนอโครงการจำนวน 20 ข้อเสนอโครงการ งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท / ชุดโครงการ จำนวน 3 ชุดโครงการ ทุนวิจัยรวม 1,800,000 บาท)
 3. แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2564
  3.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัย
  3.2 แบบเสนอโครงการวิจัย (ชุดโครงการ) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 (สำหรับอาจารย์ ชุดโครงการ)
  3.3 แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 (สำหรับอาจารย์ โครงการเดียว)
  3.4 แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
  3.5 แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 (สำหรับนักศึกษา)
 4. แผนยุทธศาสตร์ มบส.ระยะ 20 ปี
 5. ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 60-79
 6. ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา
 7. ร่างแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 ทบทวนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
 8. คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)
 9. แผนผังแสดงขั้นตอนการพิจารณาทุนวิจัย รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
 10. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ฯ จากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2562
 11. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ ฯ จากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562