ประกาศเปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2566 (รอบ 1)

ทุนวิจัยที่กำลังเปิดรับปีงบประมาณ 2566


สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)
แบ่งเป็น 2 ประเภท
ข้อที่ 1 ข้อเสนอโครงการ(เดี่ยว) จำนวน 20 ข้อเสนอโครงการ
งบประมาณไม่เกิน 60,000 บาท

ข้อที่ 2 แผน/ชุดโครงการ จำนวน 3 ชุดโครงการ
งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท

ทุนวิจัยรวม 1,800,000 บาท

 

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

 หมายเหตุ
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ จึงจะเสร็จสมบูรณ์
1.ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัยผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 ชุด
2.ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการทุนและผลงานวิชาการ (BRMS)

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 1 และ ข้อ 2
ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2565


โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ โปรดคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

 1. ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 และรอบที่ 2
 2. ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1) (งบประมาณไม่เกิน  60,000 บาท / ข้อเสนอโครงการจำนวน 20 ข้อเสนอโครงการ งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท / ชุดโครงการ จำนวน 3 ชุดโครงการ ทุนวิจัยรวม 1,800,000 บาท)
 3. แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 
  3.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัย
  3.2 แบบเสนอโครงการวิจัย (ชุดโครงการ) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 (สำหรับอาจารย์ ชุดโครงการ)
  3.3 แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 (สำหรับอาจารย์ โครงการเดียว)
  3.4 แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
  3.5 แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 (สำหรับนักศึกษา)
 4. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 5. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง
 6. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
 7. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
 8. ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา
 9. คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565)
 10. แผนผังแสดงขั้นตอนการพิจารณาทุนวิจัย รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
 11. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ฯ จากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2562
 12. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ ฯ จากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562