ประกาศ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

📢ประกาศ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ในระหว่างที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดต่อ โดย งดเว้นการติดต่อที่สำนักงานฯ เป็นการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์เท่านั้น

✅โครงการวิจัยที่รับยื่นพิจารณาแล้ว คณะกรรมการฯ ยังคงดำเนินการพิจารณาตามกระบวนการฯ

⚠️หมายเหตุ สำหรับโครงการวิจัยที่ใช้วิธีการพิจารณาแบบคณะกรรมการเต็มชุด หรือโครงการวิจัยที่จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ อาจมีความล่าช้าในการดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการฯ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

✅สำหรับโครงการวิจัยใหม่เปิดรับยื่น ถึงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

(รับยื่นเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้น) โดยผู้วิจัยต้องปฏิบัติดังนี้

🔹โทรประสานงานเพื่อติดต่อขอยื่นโครงการวิจัยกับเจ้าหน้าที่
🔹จัดเตรียมเอกสารการยื่นให้ครบถ้วน โดยส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารการยื่นทางอีเมล

☎️ ช่องทางการติดต่อ
Line Official iD @098EZIHJ
โทรศัพท์ 084-6823878
อีเมล [email protected]

📮ที่อยู่จัดส่งไปรษณีย์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600