ประกาศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564
อ่านรายละเอียดได้ที่
https://bit.ly/2YojTJb
และ
ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ 2)
“งดเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุเอกสารรับรองฯ” ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
https://bit.ly/3yEhRRB