งบประมาณ 2562

โครงการ (เดี่ยว/ชุด) ขอ:อนุมัติ
ประจำปีงบประมาณ 2562 (01 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

[visualizer id=”12603″]

ปีงบ 2562 สกสว. สกสว. เครือข่าย ภาคกลาง ตอนล่าง วช. สกสว. (ท้าทายไทย) รวมโครงการ ที่เสนอขออนุมัติ
เดี่ยว เดี่ยว เดี่ยว ชุด ย่อย เดี่ยว ชุด ย่อย โครงการ (เดี่ยว,ย่อย)
จำนวนโครงการ 0 0 0 8 18 0 0 0 0
จำนวนผู้วิจัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนเงิน 0 0 0 0 38,800,715.33 0 0 0 0
โครงการและจำนวนเงินทุนวิจัยที่เสนอขออนุมัติ
โครงการที่เสนอขออนุมัติ  18 โครงการ (Project)
จำนวนนักวิจัย  0 คน จำนวนเงินทุนวิจัย 38,800,715.33 บาท
ปีงบ 2562 สกสว. สกสว.
เครือข่าย
ภาคกลาง
ตอนล่าง
วช. สกสว.(ท้าทายไทย) รวมโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติ
เดี่ยว เดี่ยว เดี่ยว เดี่ยว ชุด ย่อย โครงการ
(เดี่ยว,ย่อย)
จำนวนโครงการ 2 1 2 2 3
(ไม่นับ)
8 15
จำนวนผู้วิจัย 2 1 2 2 0
(ซ้ำ)
8 15
จำนวนเงิน 1,901,100 200,000 1,424,700 600,000 80,000 2,520,000 6,725,800
โครงการและจำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการอนุมัติ  15 โครงการ (Project)
จำนวนนักวิจัย  15 คน จำนวนเงินทุนวิจัย 6,725,800 บาท
โครงการวิจัย ที่เสนอขอ : ที่ได้รับการอนุมัติ ของคณะ/หน่วยงาน
[visualizer id=”12536″]
คณะ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี รวม
จำนวนโครงการ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนนักวิจัย 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนงบประมาณ 0 0 0 0 0 0
รวม โครงการที่เสนอขออนุมัติ
โครงการที่เสนอขออนุมัติ  0 โครงการ (Project)
จำนวนนักวิจัย  0 คน จำนวนเงินทุนวิจัย 0 บาท
* อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลนักวิจัยที่เสนอขอทุน
คณะ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี รวม
จำนวนโครงการ 1 2 6 1 2 3 15
จำนวนนักวิจัย 1 2 6 1 2 3 15
จำนวนงบประมาณ 300,000.00 1801100   2,774,700 200,000 600,000 1,050,000 6,725,800
รวมโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการอนุมัติ  15 โครงการ (Project)
จำนวนนักวิจัย  15 คน จำนวนเงินทุนวิจัย 6,725,800 บาท
โครงการวิจัยและจำนวนเงินทุน ที่เสนอขอ : ที่ได้รับการอนุมัติ ตามแหล่งทุน
 [visualizer id=”12837″] [visualizer id=”12841″]
แหล่งทุน โครงการ
ที่เสนอขออนุมัติ
โครงการวิจัย

(เดี่ยว,ย่อย)

จำนวนเงิน
รวม
 โครงการเดี่ยว  ชุดโครงการ ย่อย
สกสว 0 0
สกว. เครือข่ายฯ 0 0
วช 8  18 18 3,880,0715.33
สกสว. ท้าทายไทย 0 0
รวม 8 18 18 3,880,0715.33
โครงการและเงินทุนวิจัยที่เสนอขออนุมัติ
โครงการที่เสนอขออนุมัติ  8 ชุดโครงการ 18 ย่อย (Project)
แหล่งทุน  4 แหล่งทุน รวมเป็น จำนวนเงินทุนวิจัย 38,800,715.33 บาท
แหล่งทุน โครงการที่ได้รับการอนุมัติ โครงการวิจัย
(เดี่ยว,ย่อย)
จำนวนเงิน
รวม
 โครงการเดี่ยว  ชุดโครงการ ย่อย
สกสว. 2 0 2 1,901,100
สกว. เครือข่ายฯ 1 0 1 200,000
วช 2 0 2 1,424,700
สกสว. ท้าทายไทย 2 3 8 10 3,200,000
รวม 7  3
ชุดโครงการ
8 15 6,725,800
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการอนุมัติ  2 ชุดโครงการ 8 ย่อย 2 โครงการเดี่ยว (Project)
แหล่งทุน  4 แหล่งทุน รวมป็น จำนวนเงินทุนวิจัย 6,725,800 บาท
สืบค้นสารสนเทศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 10.58 น. ด้วยระบบ BRMS (http://brms.bsru.ac.th) 
จำแนก ตามวันที่ลงนามในประกาศอนุมัติทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
01 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
แหล่งทุน : สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก