งบประมาณ 2562

จำแนก ตาม 4 Platform 16 Program
ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564)

[visualizer id=”12888″] จำนวนโครงการ (ชุดและเดี่ยว) จำแนกตาม 4 Platform 16 Program

ข้อมูลทุนวิจัยภายนอก ปีงบประมาณ 2562 แยกตาม OKR
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
1 ผลของความดันไอของไบโอดีเซลบริสุทธิ์และไบโอดีเซลผสมที่อุณหภูมิต่างๆ กับองค์ประกอบทางเคมี ผศ.ดร.สุริยา  พันธ์โกศล           1                    
2 การประเมินสมบัติของวัสดุที่ใช้งานอุณหภูมิสูงด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์           1                    
3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากรำข้าวมะลิแดงในรูปแบบแกรนูล ผศ.ดร.ปิลันธนา   เลิศสถิตธนกร                   1            
4 การวิจัยและพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมไทย-จีนเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในย่านฝั่งธนบุรีสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนบุญญา                         1      
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมห้องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ ผศ.ดร.ปัญญา  สำราญหันต์         1                      
6 โครงการด้านดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทองผ่านนวัตกรรมการประพันธ์เพลงและการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีเพื่อสร้างรายได้ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นผ่านการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรพื้นฐาน (ชุดโครงการ) ผศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ                         1      
7 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำในพื้นที่อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี (ชุดโครงการ)  ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน                         1      
8 โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากของผ้าทอบนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี (ชุดโครงการ) ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ                         1      
9 โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช                         1      
10 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ.ดร.พัชรา  เดชโฮม                         1      
รวมโครงการ ชุด เดี่ยว (ไม่นับโครงการย่อย) 10 โครงการ 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0
ชุดโครงการ และโครงการเดี่ยว ภายใต้ 4 Platform 16 Program
แบ่งเป็น Platform 1:  3 โครงการ , Platform 3: 1 โครงการ, Platform 4:  6 โครงการรวมป็น 10 โครงการ
ไฟล์สรุป ข้อมูลทุนวิจัยภายนอก ปีงบประมาณ 2561-2563 ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.24 น. 
จำแนกตาม OKR ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ประจำปีงบประมาณ 2562
(01 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
รายละเอียดการจำแนก Platform และ Program

[icon name=”certificate” class=”” unprefixed_class=””]Platform 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้

P.1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้กำลังคนคุณภาพ (NatMonal BraMn Power Ecosystem)
P.2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
P.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
P.4 AM for All
P.5 การวิจัยขั้นแนวหน้า (FrontMer Research) และ การวิจัยพื้นฐาน (BasMc Research)
P.6 โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

[icon name=”certificate” class=”” unprefixed_class=””]Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม

P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร – CMrcular Economy เน้น Zero-waste / PM 2.5 / Smart FarmMng / การจัดการน้ำ
P.8 สังคมสูงวัย
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
[icon name=”certificate” class=”” unprefixed_class=””] P.16 การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เฉพาะฐานข้อมูล)

[icon name=”certificate” class=”” unprefixed_class=””]Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

P.10:การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDM for New Economy)BCG Economy / AM & Data Economy / CreatMve Economy / SharMng Economy / RDM for S-Curve MndustrMes
P.11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (MnnovatMon Ecosystem) / เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ / EECM / เมืองนวัตกรรมอาหาร
P.12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (NatMonal QualMty Mnfrastructure & Servces: NQMS)
[icon name=”certificate” class=”” unprefixed_class=””] P.16 การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Science Tech Innovation Platform)

[icon name=”certificate” class=”” unprefixed_class=””]Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
P.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
P.15 เมืองน่าอยู่ (Smart / LMvable CMty) – 30 เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานทำ