ประชุมชี้แจง(ร่าง)แผนด้าน ววน. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. พ.ศ.2566

ประชุมชี้แจง(ร่าง)แผนด้าน ววน. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. พ.ศ.2566