ประวัติความเป็นมา ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์
        ในปี 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีโครงการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ โดยมีอาจารย์สิงห์ สิงห์ขจรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว โครงการสำรวจความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน โดยอาศัยข้อมูลจากการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ประกอบกับแหล่งความเป็นจริงด้านอื่นๆ เพื่อสะท้อนถึงความเป็นจริงของสังคม และความต้องการของประชาชน ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร การดำเนินการโครงการสำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ โดยยึดถือการสำรวจความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน ในประเด็นปัจจุบันที่เป็นที่สนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เป็นปัญหาในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับชุมชนเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องต่างๆที่เป็นปัญหาในสังคม มีการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เหมาะกับโครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อีเมล์ และอินเตอร์เน็ตในการเก็บรวบรวม ข้อมูล ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโครงการ รวมไปถึงการบริการวิชาการให้กับภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยยึดตามระเบียบวิธีวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจโครงการดังกล่าว หน้าจะมีประโยชน์ในการจัดทำการวิจัยในอนาคตสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลการสำรวจของทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ไปต่อยอดสู่การทำวิจัย
        การทำโครงการนั้นเน้นการฝึกนักศึกษาในรายวิชาเกี่ยวข้องกับการวิจัยนิเทศศาสตร์และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่มาร่วมงานกับทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ มุ่งหวังว่าจะให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการ และประสบการณ์จริงในการทำงาน ต่อมาในปี 2553 ได้มีการตั้งโครงสร้างการดำเนินการของศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ในรูปแบบของคณะกรรมการ และได้มีการดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานของศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์เน้นการให้ความรู้ประชาชนผ่านแบบสำรวจและการประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจ